Artikel 137c spreekt Wilders juist vrij!

Wilders is toch veroordeeld en dat had nooit mogen gebeuren. Oneens? Lees dan toch vooral eens dit betoog.

Sint Maarten en Aruba hebben sinds 2012 een nieuw Wetboek van Strafrecht. Ons artikel 137c is hun artikel 2:60. Opvallend is dat daarin expliciet nationaliteit wordt genoemd.

Art. 2:60 (Sint Maarten en Aruba) Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of door middel van een afbeelding of van gegevens uit geautomatiseerde werken, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, kleur, taal, nationale of maatschappelijke afkomst, of lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap of geslacht dan wel hetero- of homoseksuele gerichtheid, of het behoren tot een nationale minderheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. (zie alhier, mijn vet)

“Zie je nou wel!”, zou menigeen nu kunnen roepen, “tuurlijk moet ook nationale afkomst een grond zijn”. Maar die mensen zouden dan ook meteen moeten erkennen dat nationale afkomst niet als ras kan worden beschouwd, immers ze zijn in dat artikel als aparte kenmerken benoemd. En in ons artikel 137c staat nationale afkomst dus niet, waarvan akte. Artikel 2:60 bevat nog meer leuke dingen. Wat te denken van nationale minderheid? En taal?

Overigens, maar niet onbelangrijk, blijkt artikel 2:60 te zijn afgeleid van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Daarin luidt artikel 2:

UVRM 1948: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat. (zie voetnoot op pagina 32 alhier, mijn vet)

Het is nu de vraag waarom ons artikel 137c die specificiteit niet bevat. Kijken we naar de geschiedenis van 137c, dan zien we dat er in een eerdere versie alleen maar sprake was van ‘groep’.

Art. 137c Sr (oud): “Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk in beleedigenden vorm uitlaat over eene groep van de bevolking of over eene ten deele tot de bevolking behoorende groep van personen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. (zie voetnoot op pagina 105 alhier, mijn vet)

Dat was volgens critici onvoldoende specifiek, ofwel te ruim, want zelfs een politieke groepering die zich beledigd voelde kon er al mee naar de rechter stappen. Ander nadeel was dat het alleen gold voor duidelijk beledigende taal, zoals mensen parasieten noemen. Netjes geformuleerde taal, hoe discriminatoir ook, viel er niet onder. Er kwam een vernieuwing in 1971.

Artikel 137c (1971): Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of hun levensovertuiging, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van [tienduizend gulden]’ (zie pagina pagina 71 alhier, mijn vet)

Schijnbaar vond men verwijderen van ‘vorm’ voldoende om ook netjes verwoorde belediging te kunnen aanpakken; het artikel werd dus verruimd. Daar was overigens wel discussie over; er waren kamervragen, want sommige partijen wilden toch wèl de vorm-grond handhaven. De minister gaf aan hoe de nieuwe omschrijving moest worden uitgelegd. Lees dit citaat daarover, pagina 69:

Dit aspect van de voorgestelde wijziging kwam onder vuur te liggen van het toenmalige Tweede Kamerlid Roethof. Hij zag in de af te schaffen eis van een uitlating in ’beledigende vorm’ een zijns inziens terechte inperking van de strafbaarheid. De rechtszekerheid zou daarmee gebaat zijn. Nu bij de voorgestelde bepaling niet was voorzien in analoge toepassing van (het destijds nog voorgestelde) art. 266 lid 2 Sr, zag het Kamerlid in het voorgestelde art. 137c Sr een  bedreiging  van  de  vrijheid  van  meningsuiting.  De  regering  antwoordde  daarop  dat  de voorgestelde bepalingen niet dan met de grootste terughoudendheid zouden worden toegepast. Eerder al stelde de toenmalige  minister van justitie Polak dat de bewering dat het wetsontwerp ’elke  belediging  van  de  genoemde  groepen  zowel  naar  vorm  als  naar  inhoud  strafbaar  zou willen stellen, onjuist was’. Degenen die deze bewering voor waar hielden, ’verliezen uit het oog dat de ontworpen bepaling slechts straf stelt op (opzettelijke en openbare) belediging van die groepen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging. Deze toevoeging limiteert niet alleen de beschermde groep, maar brengt tevens een aanzienlijke beperking aan de strafbaarheid van belediging van die groepen (…). Het voorgestelde art. 137c is slechts gericht tegen krenking op punten waarop niet meer kan worden beargumenteerd en tegen aantasting in hetgeen voor het menselijk bestaan van fundamentele waarde is’ (mijn vet)

De Kamer ging met die uitleg akkoord. Kijken we naar hoe er nu met Wilders’ uitlating door de rechters werd omgegaan, dan lijkt het mij een uitgemaakte zaak dat zij met de veroordeling de uitleg van die regering aan hun laars hebben gelapt. Er was gewoonweg géén sprake van ‘de grootst mogelijke terughoudendheid’, nog even helemaal los van de vraag of Marokkanen een apart ras zijn, dan wel een eigen godsdienst of levensovertuiging hebben.

Dan nu over de toegepaste beperking. Het te ruime ‘groep’ werd dus aanvankelijk (1971) vervangen door slechts een drietal specifieke kenmerken (ras, godsdienst, levensovertuiging). Maar waarom koos men toen niet al meteen voor aansluiting bij artikel 2 van het al twee decennia bestaande UVRM? Waarom volhardde men in slechts drie groepen? Kamerleden hadden bezwaar tegen die in hun ogen overmatige beperking.

Met een beroep op de vrijheid van meningsuiting legde de regering dit bezwaar naast zich neer. In de memorie van antwoord staat het als volgt: “Het strafrecht (…) kan slechts in geringe mate bijdragen tot het oplossen van maatschappelijke spanningen. Toepassing ervan kan zelfs leiden tot verscherping van het conflict. Voorts is de vrijheid van meningsuiting in het geding. Elke onnodige beperking daarvan is te verwerpen. (…) Aan een limitatieve opsomming (van ras, godsdienst of levensovertuiging; ovj’s) zouden wij willen vasthouden.” (pagina 106-107 alhier, mijn vet)

Ah, de destijdse regering had een punt, denk ik dan. Zij voorzagen eerder verscherping van conflicten dan voorkoming van achterstelling. (De achterliggende bedoeling van het artikel was geworden om olievlekwerking van een belediging te voorkomen, dus om vòòr te zijn dat méér mensen negatief over groepen gingen denken en dan hen gingen discrimineren, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.) Een latere regering vond de lijst toch wel net even te beperkt. In 1992 werden enkele groepen expliciet toegevoegd, maar ‘nationaliteit’ kwam er ook toen niet bij, waarvan akte.

Artikel 137c (1992/nieuw) Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. (zie pagina 101 alhier)

Zou het kunnen zijn dat met name de rechterlijke macht over die inperking de pee in had? Hadden officieren van justitie en rechters toch zo hun eigen idee over te beschermen groepen? Hebben zij sindsdien misschien willens en wetens allerhande groepen met veel gekunstel willen laten vallen onder het begrip Wilders in verweer tegen zijn vervolging‘ras’ teneinde toch te kunnen komen tot een veroordeling? Ach, de vraag stellen is de vraag beantwoorden.

Er wordt door het OM en de rechters in dit proces gesteld dat zij conform artikel 137c moeten handelen en dat critici van de uitspraak dan maar moeten pogen om de wet te laten veranderen. Dat lijkt mij toch echt de boel omdraaien. Het is juist aan degenen die willen dat valse kritiek op, of belediging van nationaliteit een vervolgingsgrond moet kunnen zijn om te trachten de wet te veranderen. Juist op basis van de huidige wet moet Wilders in hoger beroep absoluut worden vrijgesproken!

Voorstel aan FvD, GeenPeil, VNL en PvdR

stembiljetDit artikel bevat een voorstel aan de FvD, GeenPeil, VNL en PvdR.

Alweer jaren geleden ontwikkelde ik een systeem voor een politieke federatie die op atheïstische leest gestoeld is. Ik heb er zelfs her en der voor gelobbied, maar mensen begrepen het concept niet volledig of wezen het al direct af. Daarover later meer. Maar eerst wil ik pogen om het achterliggende concept van die politieke federatie nieuw leven in te blazen, want het is wellicht bruikbaar als alternatief voor de diverse politieke partijen die recent het daglicht zagen.

Wat was er mis met het systeem? Wellicht is het beter om eerst alhier te lezen wat het systeem inhield. Voor wie dat teveel moeite vindt, maar wel heel slim is en dus maar weinig woorden nodig heeft, volgt hier een korte samenvatting.

In het huidige politieke bestel is er nog geen zuil voor atheïsten. Er zijn weliswaar politieke partijen die niet op een religie gestoeld zijn, maar er is geen enkele partij die gelovigen buitensluit. Ervan uitgaande dat er toch atheïsten zijn die hun stem alleen zouden willen geven aan een echt atheïstische partij, moet oprichting van zo’n partij toch overwogen worden. Probleem is echter dat atheïsme géén ideologie is zoals liberalisme en socialisme. Dus, hoe bind je atheïstische liberalen en atheïstische socialisten? Verder horen we steeds vaker dat de traditionele politieke partij zijn langste tijd heeft gehad. Dat type partij kenmerkt zich door het bestaan van bloedgroepen binnen de partij zelf en door de macht die een van de bloedgroepen op zeker moment weet te veroveren, daarmee alle andere bloedgroepen in verdriet of rancune achterlatend. Het gaat zelfs zover dat allerhande personen die zich tot dat moment een zekere macht hadden weten te verwerven voor de keuze worden gesteld: Òf je bent vòòr de nieuwe koers òf je dondert maar op.

Het ontwikkelde systeem kan atheïstische liberalen, atheïstische socialisten en andere ideologieën binden en zal bovendien al die bloedgroepen ruimte bieden. Het gaat daarvoor uit van een politieke federatie die in feite slechts is als een gebouw waar allerhande atheïsten een kamer kunnen bezetten en kunnen gaan voor hun eigen ideologie. Die atheïsten richten ieder hun eigen ‘groep’ op en proberen sympathisanten te werven. Zolang alle groepsleiders maar het kernmanifest van de federatie onderschrijven is er geen machtsstrijd. Zo’n manifest kan heel kort blijven, want het hoeft helemaal niets te zeggen over solidariteit, vrijheid en wat dies meer speelt in ideologieën.

De federatie maakt gebruik van het gegeven dat ons kiesstelsel is gebouwd op het principe dat 150 gekozenen formeel onafhankelijk van elkaar zijn. De groepsleiders doen allen mee met de verkiezingen op één lijst. Binnen de lijst zijn zij dan ieder een groep, bijv. de Groep Van Lenth (een eigenzinnig geluid), de Groep SociaalDemocraten (een ideologie) en de Groep DuurzaamheidEerst (een thema). De groepen verdelen vervolgens de in de Tweede Kamer verworven stemmen op basis van de op persoon verkregen stemmen. Ze spreken vooraf af op welke punten ze eendrachtig zullen optrekken. Voor de overige punten kunnen ze desgewenst samenwerkingen aangaan met andere politieke partijen. Regeringsverantwoordelijkheid willen nemen is eveneens een optie voor iedere groep apart.

Binnen de federatie zal er nooit een congres zijn waar een partijvoorzitter gekozen wordt. Of het zal moeten gaan om een voorzitter die het gedeelde belang mag uitdragen, ook in de Tweede Kamer. Iedereen kan zich sympathisant verklaren met een groepsleider. Wie er op zeker moment behoefte aan heeft om zich af te splitsen kan een eigen groep beginnen. Wie er behoefte aan heeft de politiek te verlaten kan de groep simpel opheffen of overdragen.

In de Tweede Kamer zal het natuurlijk een rommeltje kunnen worden. Zo is er nu bij debatten een enkele woordvoerder namens een politieke partij. We zien dan een nog overzichtelijke rits woordvoerders passeren in de uren van een debat. Maar stel dat de federatie maar liefst 20 zetels heeft verworven en dat het gaat om vijf groepen, wie voert er dan het woord? Simpel, zodra ze gekozen zijn splitsen de groepen zich formalistisch af en zo komen er opeens zomaar vier woordvoerders bij. Het is natuurlijk een minpuntje, maar wèl het ultieme gevolg van de nu bestaande wetten.

Er zijn belangrijke voordelen verbonden aan dit systeem. Zo kan men een centrale administratie voeren, hoeft er slechts één maal geld om aan verkiezingen mee te mogen doen opgehoest te worden en hoeven niet steeds overal handtekeningen te worden verzameld.

Goed, wat was er mis met dit concept? Het bleek dat politiek geëngageerden aan wie het werd voorgelegd uiteindelijk vooral gingen voor hun eigen ideologie en niet gemotiveerd waren om energie te steken in zo’n ideologieloze federatie die immers ook ten goede komt aan ideologieën waar ze zelf misschien juist heel erg tégen zijn, zelfs niet als het zou betekenen dat ze hun eigen ‘groep’ als eerste erin zouden kunnen onderbrengen. That’s all, zover ik weet. Meer was er niet mee mis. Nou ja, er waren ook wel mensen die vonden dat atheïsme als centraal thema niet sexy is, daarmee bedoelend dat het maar weinig kiezers zou aanspreken. Was dat zo?

Ik meende dat atheïsten er in de 20e eeuw te gemakkelijk vanuit gingen dat de wereldbevolking vanzelf zou ontkerkelijken en dat politiek binden van atheïstische krachten daarom onnodig was. Religie bleek echter over de hele wereld nog steeds een factor van belang te zijn en met name de Islam was zelfs terrein aan het winnen. Verder had juist die Islam in Nederland voet aan de grond gekregen, uitgerekend in een tijd dat we dachten te ontkerkelijken. Als al die decennia hier te lande géén ontkerkelijking had plaatsgevonden, dan zou de Islam veel minder hebben kunnen infiltreren, zo vermoedde ik. Men kon erover van mening verschillen, maar zolang er nog religieuze partijen in het parlement gekozen werden, was ook een echt atheïstische partij van groot belang. Verder vroegen een aantal hedendaagse problemen om een duidelijke atheïstische zuil; een zuil van mensen die zich durfden uitspreken over die problemen zonder rekening te hoeven houden met de religieuzen bij de achterban. Aldus meende ik.

En nu? Nu meen ik dat eigenlijk nog steeds, maar ik vermoed dat het systeem ook gebruikt kan worden met een ander bindend thema dan atheïsme. Als we kijken naar de aard van een aantal recent opgerichte partijen, dan gaat het om een slag mensen die zich allen zorgen maken om de bedreiging van de ‘vrije westerse cultuur’. Het gaat dan om de manier van aankijken van het vrije westen tegen de wereld, een manier die wordt gekenmerkt door wetenschap, geen bijgeloof, rationaliteit, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, emancipatie, recht op geloofsafval, democratie, secularisatie en verdraagzaamheid. Excuus als ik belangrijke termen ben vergeten. Laten we vooralsnog ‘de vrije westerse cultuur’ als het bindende thema aanhouden. Een betere term zal zich vast nog gaan aanbieden. De federatie zou dan de thuisbasis kunnen zijn voor allen die de vrije westerse cultuur willen behouden. En allen die dat niet willen zouden dan van deelname of zelfs lid maatschap moeten worden uitgesloten. Hoe kan je dat laatste in praktische zin voor elkaar krijgen? Voor mij is het overduidelijk dat de Islam in het midden-oosten is ontwikkeld en in het geheel niet in het vrije westen. Zodoende zijn moslims buitengesloten. Maar dat zal dan ook moeten gelden voor boedhisten, hindoes en nog wat religies van buiten het vrije westen. Zelfs zal dat kunnen gelden voor bewegingen die wel degelijk in het vrije westen hun oorsprong of ontwikkeling hadden, maar die evengoed datzelfde westen willen ontdoen van zijn vrij-zijn.

Critici zullen zeggen dat het vrije westen door zulke uitsluitingen zijn principes juist op het spel zet. Ik zie dat anders. Ik zie het als hoognodige uitsluitingen die moeten voorkomen dat het vrije westen door zijn eigen tolerantie ten onder gaat.

Hoe zit het met de recent opgerichte politieke partijen? De PvdR, FvD en GeenPeil, alsmede de andere nieuwkomers DENK en VNL, zijn inderdaad geen partijen voor atheïsten alleen. De meeste van hen zijn echter wel te kenmerken als beschermers van het vrije westen. De partij DENK is duidelijk de uitzondering die moet worden uitgesloten, ondanks dat die partij zegt de emancipatie van de allochtone minderheden voor te staan.

In het uitgebreide artikel waarnaar bovenaan al verwezen werd, staat ook een beginselverklaring. Die is nu gebaseerd op atheïsme als bindende factor en zou daarom natuurlijk enigszins herschreven moeten worden. Mijn hoop is dat de initiatiefnemers van de nieuwe lichting over hun eigen ego heen durven te stappen en een samenwerking in een federatie aandurven. Het kan ook om een andere reden goed uitkomen; er is onder het volk eigenlijk geen geloof meer in mensen die het vooral om de persoonlijke aandacht gaat. Wil je niet het risico lopen binnen de kortste keren te worden gezien als “ook weer zo eentje van de elite” dan is het mede-oprichten van die federatie een tactisch heel slimme zet waarmee zeker de geschiedenisboeken gehaald zal worden.

Hoe zit het met de empathie van Jesse Klaver? Deel 2

Eerder deze week schreef ik al over Jesse Klaver’s nieuwe boekje ‘De empathische samenleving’.

Dit is deel 2 waarin ik telkens een citaat neem en daarop commentaar lever. Er volgt later deze week nog een deel 3.

 


 

Zouquote ik dezelfde Jesse zijn geweest als ik de achternaam van mijn Marokkaanse vader zou hebben gehad? Pag. 10

JK (Jesse Klaver dus) heeft de naam van zijn moeder. Hij groeide op zonder zijn inderdaad Marokkaanse vader. Het precieze levensverhaal weet ik niet. Maar over die naam heb ik wel een mening. Toen de Oost-Europese joden naar Nederland kwamen, veranderden zij hun naam. Iemand heette dan opeens Sam IJsvogel. Datzelfde deed Ahmad Queleich Khany. Die gaat nu door het leven als Sander Terphuis. Het verbaast mij al vele jaren dat wij Nederlanders deze vorm van aanpassen nooit hebben gestimuleerd. Sterker, dat wij – in kranten, op de radio en tv – ons uiterste best doen de namen van Marokkanen, Turken, Somaliërs, noem maar op, zo correct mogelijk te schrijven en uit te spreken. Ikzelf heb het opgegeven de spelling en uitspraak te onthouden. En ik weet zeker dat iemand met de naam Ahmad Queleich Khany bij een callcenter niet goed aan de bak komt als hij erop staat die naam voluit te blijven gebruiken. Het komt de integratie niet bepaald ten goede.

Dus stelde ik ooit voor om die mensen in de gelegenheid te stellen bij de overheid een werknaam aan te vragen en de originele naam te laten registreren als de naam-van-origine. Die naam van origine kan dan worden gebruikt in de privésfeer, terwijl de werknaam bedoeld is in de werksfeer. Misschien kan JK dit idee overnemen?! Of nee, ik vermoed dat hij het respectloos vindt, geheel conform het oude, linkse dogma dat we iedereen het volste recht moeten gunnen om de eigen culturele geschiedenis te blijven eren en te nemen als basis voor de eigen identiteit. Tsja, neem nou de joden als voorbeeld. Die mochten toch ook hun joodse gewoonten, rituelen, kledij en taal blijven gebruiken? Nee dus. De Amsterdamse joden werd op den duur wel degelijk te verstaan gegeven zich in de dagelijkse praktijk idem te kleden als de rest van Amsterdam, nu echt serieus werk te maken van het alleengebruik van de Nederlandse taal en de rituelen te beperken tot in en rond de synagoge. En zoals ik al schreef, zij pasten massaal hun namen aan. Dat alles gebeurde in de 17e en 18e eeuw, de tijd die bij ons te boek staat als het begin van de overal beroemde Hollandse tolerantie.

We zouden ons serieus moeten verdiepen in het verschil tussen tolerantie toen en nu, want we zijn nogal doorgeschoten, zo voorspel ik. We zijn sinds de jaren zestig op de verkeerde manier tolerant; we zijn toegeeflijk, gemakzuchtig en meegaand geworden, mede uit mentale luiheid. Het ging niet meer om tolereren onder voorwaarden, maar om onvoorwaardelijk toestaan, wellicht mede vanuit een misplaatst idee over onvervreemdbare mensenrechten.

quote“U kiest de verkeerde vijand” heb ik wel eens tegen Wilders gezegd. Wanneer hij de Islam de bron van alle kwaad noemt, maakt hij daarmee van alle moslims vijanden. Daarmee sluit hij direct alle moslims uit. Pag. 22

Het is niet goed of het deugt niet. Als Wilders het had over moslims werd hem verweten dat hij mensen wegzette. Hij begreep die kritiek wel een beetje en was het er ook wel een beetje mee eens. Dus besloot hij beter op zijn woorden te letten en nog slechts te spreken over ‘de Islam’ en ‘die religie’. Maar voor JK maakt dat niet uit. Die neemt de vrijheid om zulke uitspraken te ‘vertalen’ zodat er toch weer ‘de moslims’ staat.

Verder begrijpt JK maar niet dat Wilders het honderduit meent en dat Wilders weleens het gelijk honderd procent aan zijn zijde kan hebben. Nou ja, het is natuurlijk niet de bron van àlle kwaad. Maar het idee dat de Islam een voorname bron van veel kwaad is, wordt door behoorlijk wat intellectuelen onderschreven. Wilders is op de hoogte van die intellectuelen en er zijn verschillende die hem geregeld ‘bijpraten’. Mensen vinden vaak dat Wilders enorm overdrijft, maar het zou zomaar kunnen dat diezelfde mensen enorm onderdrijven. Wie zal het zeggen…

Hoe het ook zit met de Islam, Wilders heeft telkens weer kenbaar gemaakt dat hij niet alle moslims ziet als vijanden. Hij constateert dat heel veel moslims een zeer geringe kennis van de fundamenten van hun religie hebben en denken dat de Islam een vredelievende godsdienst is. Maar hij constateert ook dat diezelfde moslims in toenemende mate onder druk komen te staan van andere moslims die eisen dat ze de fundamentele vorm van de Islam gaan belijden; een druk die wel degelijk effectief blijkt te zijn. Hij wil die moslims juist behoeden en beschermen; een taak waarvan je alleen maar kan hopen dat het haalbaar is. In elk geval ziet Wilders niet alle moslims als de vijand.

quoteVoor politici, die van de PVV en de VVD voorop, is de inzet in het debat over [nationale] identiteit vooral een electorale strategie. Uit electoraal opportunisme wordt met stevige uitspraken over moslims, vluchtelingen en migranten ingespeeld op het gevoel dat onze nationale identiteit wordt aangetast. “Handelaren in angst” noemde Geert Mak zulke politici eens. Pag. 24
Het is een electorale strategie die groepen tegen elkaar uitspeelt en de samenleving verdeelt in plaats van verbindt. Pag. 24

Een electorale strategie en electoraal opportunisme… Elke keer weer dat dit frame wordt toegepast wordt me meteen duidelijk uit welke hoek de wind komt. De beschuldiging – meestal wordt er ook gesproken over populisme – wordt gemaakt door mensen die echt geen snars begrijpen van die denkwereld. Ofwel, er blijkt een totaal gebrek aan inlevingsvermogen uit. Stel je voor, zeg, dat die tegenstander ècht meent wat ‘ie zegt! Nee, dat kan niet waar zijn, dat moet wel een populistische poging zijn om stemmen te winnen, meer niet.

Geert Mak kreeg destijds allen die mensen als Wilders steunen over zich heen. Men herkende zich volstrekt niet in het beeld als zouden ze angst willen aanjagen. Men wilde slechts waarschuwen voor bepaalde gevaren, net zoals je wel vaker in het verleden mensen had die waarschuwden voor gevaarlijke ontwikkelingen. Een uitspraak van mij is: “Het is 1938!”. Men kijkt me dan ongelovig en glazig aan, zo van, die is niet goed snik geworden. Men pikt mijn noodkreet niet op. Heb ik ongelijk en is het overdrijving? Hadden ze in 1938 ongelijk en was het overdrijving?

Zijn het de ‘waarschuwers’ die de samenleving verdelen? Of moeten we helaas constateren dat een flink deel van de mensen zich doof en blind toont voor de waarschuwingen en bovendien heeft besloten die schreeuwers te gaan wegzetten als angst- en haatzaaiers? Als het tweede waar is, dan zijn die mensen juist degenen die de samenleving verdelen.

quote… als ik af en toe de reaguurders lees op de site van De Telegraaf of Geenstijl, kan ik ook somber worden. Het cynisme en de verongelijktheid druipen ervan af. Het internet is een plek geworden waar mensen anoniem kunnen schelden en waar alle grenzen van het normale contact tussen mensen te gemakkelijk worden overschreden. Pag. 25-26

Ook ik lees die sites en ik deel de kijk van JK in het geheel niet. Zeker, er zijn erbij die groffe woorden gebruiken. Maar er zijn wel degelijk moderatoren die dan ingrijpen. Wat er rest, kan bij typen als JK blijkbaar nog steeds niet door de beugel, maar bij typen zoals ik wel degelijk. Er zitten heel veel deskundige mensen bij de reaguurders (een naar woord waarmee ze helemaal geen moeite hebben) en de informatie die ze in hun kleine reacties geven is mij geregeld zeer van nut. Ze vertolken standpunten die je in de reguliere media niet aantreft, vertellen de bijbehorende argumenten en feiten en verwijzen naar hun bronnen. Ik zou wensen dat de reguliere media mij zo goed voorlichtten. Steeds vaker laat ik de krant de krant, ik kijk niet meer dagelijks naar Pauw en het NOS-journaal interesseert me niet echt meer.

JK c.s. zouden er goed aan doen, in het kader van je proberen in te leven, met meer goede wil de reacties op de sites van De Telegraaf, Geenstijl, Joost Niemöller en TPO tot zich te nemen. Kunnen ze echt veel van leren!

quote… debatten zijn onmogelijk als we elkaar alleen maar als vijanden zien. Wij zijn wellicht politieke tegenstanders, maar we mogen elkaar niet tot vijanden reduceren. Pag. 30-31

Kijk, daar ben ik het echt volkomen mee eens. Toch heeft JK het niet voor elkaar gekregen Wilders in zijn boek neer te zetten als een geachte politieke tegenstander. Integendeel, telkens weer bekroop me het gevoel dat hij in hem zijn vijand ziet.

Toevallig keek ik deze week weer eens naar Pauw (ik zapte er per ongeluk langs, sorry) en daar zaten JK, Maurice de Hond, Jort Kelder en nog wat anderen. Ter sprake kwam of Groenlinks bereid was om met de PVV te gaan regeren. Geen sprake van, zo bleek uit JK’s antwoord. Nu snap ik best dat je daarmee nog niet erkend hebt dat je Wilders ziet als vijand. Maar toch, de afkeer zat diep, zoveel werd wel duidelijk. Terecht werd door Jort Kelder opgemerkt dat zo’n standpunt de PVV alleen maar meer stemmen gaat opleveren, net zoals Trump meer stemmen kreeg met elke vuige uithaal van Hillary of een ander persoon uit het politieke establishment. De ‘vijanden’ van Wilders hebben het gewoon niet door hoe dat tegenwoordig werkt. Over inlevingsvermogen gesproken…

Hoe zit het met de empathie van Jesse Klaver?

aap met geliefde

“Oei, als dat maar goed blijft gaan”, bedenken sommigen zich. Inderdaad, anderen bedenken zich dat volstrekt niet. Die zeggen meteen “Oh, wat schattig”.

Dertig jaar jong, de leeftijd waarop nog maar een paar eeuwen geleden de nodige filosofen hun beroemde boeken schreven. Het kàn dus wel, een boek schrijven op die leeftijd, en zo deed Jesse Klaver. Terugdenkend aan mezelf op die leeftijd, denk ik dat ik het niet zo had gekund. Het mag gerust knap worden genoemd. Toch zijn er twee argumenten waarom het enerzijds toch ook weer niet zo heel knap is en anderzijds ook weer niet zo filosofisch doorwrocht als eigenlijk moet, wil je de geschiedenis helpen schrijven anno 2016.

Jesse Klaver – ik stel JK voor – is geholpen door een heel team op allerlei facetten. Zijn team heeft ervoor gezorgd dat ‘De empathische samenleving’ (want zo heet het hier besproken boek) niet tezeer afwijkt van het partijprogram van Groenlinks. Maar ook dat het goed leest, dat het alle tegenwoordige hete hangijzers bespreekt, dat er consistentie in zit (wat iets anders is dan dat het waar is), dat er enkele filosofen worden geciteerd en dat de genoemde feiten eerst gecontroleerd zijn.

En dat het niet zo doorwrocht is, zal hopelijk ook JK zelf ontdekken ergens in de toekomst, met het groeien van de ervaring, de wijsheid en het inzicht. Over inzicht gesproken, inzicht hangt natuurlijk nauw samen met empathie, een van de hoofdthema’s van het boek. Helemaal terecht legt JK de vinger op een zere plek. Het ontbreekt inderdaad heel veel mensen aan empathie. Hij en ik zijn het op dat punt dus eens. Toch verschillen we zeer sterk in de benoeming van wie er dan toch zo empathiegebrekkig zijn. JK is net als alle andere Groenlinksen progressief ingesteld en dat houdt in dat hij heel veel zaken ziet waar we met zijn allen echt aan moeten werken, om het onrecht dat nu nog wordt aangedaan weg te nemen. Hij neemt waar dat er bij “rechtse” – hij heeft het over nieuwrechtse – mensen een groot gebrek aan inlevingsvermogen is waar het gaat om het trieste lot van bijvoorbeeld vluchtelingen. Vandaar dat hij een soort van beroep doet op die groep om toch vooral te pogen meer empathie op te brengen. Ik schrijf bewust ‘een soort van’, want nergens doet hij dat expliciet en dat is eigenlijk wel frappant. Nergens richt hij het woord tot alleen maar die groep. Overal heeft hij het over ‘wij’, zoals “we moeten openstaan voor de frustraties van de ander…”.  Maar ook heeft hij het heel veel over ‘wij’ omdat hij verbondenheid zoekt, zoals “Mijn Nederland is een land dat ‘het wij’ groot maakt, dat insluit, niet uitsluit, dat tegenstellingen met humor en inlevingsvermogen tegemoet treedt, dat samen vreugde en verdriet deelt.” (pag. 93) Het is een manier van praten die in de allereerste plaats allen aanspreekt die niet houden van diepgaande verdeeldheid. En gelijktijdig vertelt hij dan even hoe al die tot de wij-groep behorende mensen moeten denken. Ze moeten namelijk insluiten en vooral niet uitsluiten. Dat vormt voor hem dan meteen een mooie basis om allen van die wij-groep uit te sluiten die niet-insluiten-en-wel-uitsluiten, althans naar het oordeel van de elite van de wij-groep. En dan beginnen ‘wij’ maar meteen met de exponent van de uitsluiters: Wilders.

Gek is dat toch… Gek, al dat praten over wij en ondertussen keihard een cordon sanitaire leggen – een wij versus zij vormen – om allen waarvan wordt gedacht dat ze willen uitsluiten…. Nu ben ik van mening dat niet elke poging om uit te sluiten even verfoeilijk is. Het zou dus kunnen kloppen dat JK en de zijnen terecht Wilders c.s. willen uitsluiten. En idem dito zou het ook kunnen dat Wilders c.s. terecht een groep willen uitsluiten. Om die reden zou ik nu op mijn oudere dag nooit meer schrijven wat ik op mijn dertigste wèl schreef: We mogen niemand uitsluiten! Tuurlijk mogen we individuen en zelfs groepen uitsluiten. Waar het om gaat is of dat uitsluiten moreel en ethisch verantwoord en het meest juiste om te doen is. Over die vragen moet het gaan in de debatten en in de Tweede Kamer. En daarvoor heb je absoluut mensen als Wilders nodig. In de rechtspraak hebben zowel de verdachte als het slachtoffer recht op een advocaat. In het debat moeten àlle argumenten tot hun recht kunnen komen. Alleen al de voorspellende ‘gave’ van Wilders mag zo langzamerhand toch wel een soort van bewijs van competentie worden genoemd. Elke vorm van uitsluiten van Wilders is om die en andere redenen moreel en ethisch onverantwoord en het meest foute wat je kan doen! Je hebt hem en de zijnen nodig om te komen tot antwoorden op prangende maatschappelijke problemen, ja zelfs om oorlog te voorkomen. Tot antwoorden waar een èchte meerderheid voor is en die het vertrouwen in de politiek van vele burgers weer wat doet toenemen.

Nu is het wel zo dat JK toegeeft dat Wilders er toch wel bijhoort: “Ik moet er niet aan denken dat Nederland uit alleen Klaver-Nederlanders zou bestaan. De Rutte-, Wilders- en Ozdil-Nederlanders doen er net zo toe. We wonen allemaal in hetzelfde land.” (pag. 93) Op vele andere plekken in het boekje komt Wilders er echter ‘niet goed’ vanaf, en dat is een eufemisme. Op zich is het normaal voor een politicus dat er wordt gewezen op de onderlinge verschillen. Ook is het normaal dat de politicus dat verhaal zo vormgeeft dat het eigen verhaal als beter overkomt. Maar hoever mag je daarin gaan? Mag je de ander onheus bejegenen? Rare vraag natuurlijk. Tuurlijk mag dat niet. Toch gebeurt het elke dag weer, althans naar het oordeel van Wilders c.s.. Die hebben het dan over gedemoniseerd worden. JK en de zijnen snappen daar niets van en gaan rustig door. Dan wordt er een beeld geschetst van de PVV als een totaal ondemocratische – ja zelfs dictatoriale – partij, met als argument dat er maar één lid is. Alsof in een democratie iedere politieke partij ook intern een ledendemocratie moet zijn, wat gewoon onwaar is. Het gaat er in een democratie om dat de burgers vrij zijn landelijk, provinciaal, gemeentelijk te kiezen. Iedereen is vrij om de PVV niet te kiezen; Wilders erkent dat recht honderduit en daarom is hij wèl een democraat. Zo simpel is het. Maar zo’n oersimpel verhaal kan je menig politiek betrokken Nederlander niet aan het verstand brengen. Laat ik nou denken dat dit een zeker gebrek aan inlevings- of in elk geval voorstellingsvermogen aan het daglicht brengt. Of zou het kwade wil van die mensen zijn…

JK zou nu vast willen antwoorden dat dit onheus bejegenen minstens wederzijds is en zelfs heftiger gebeurt aan de Wilders-zijde.  Zeker, het is wederzijds. Maar is het aan de Wilders-zijde echt heviger? Ik betwijfel dat. Neem nou Wilders’ uitspraak dat de Tweede Kamer een nepparlement was. Hij deed die uitspraak in de context van een debat over de asielopvang. Kamerleden applaudisseerden toen Pechtold gemeenten bedankte die asielzoekers opnamen. Volgens Wilders ging dat applaus in tegen de wil van miljoenen Nederlanders en hij vond het een nepparlement. Merkwaardig genoeg werd dat opgevat als een veroordeling van het hele parlementaire systeem en werd gemeend dat Wilders dus helemaal geen democraat was, maar eerder een potentiële dictator. Terwijl Wilders eigenlijk zei: Kom op, mede-politici, laten we hier nou eens onze taak op een professionele wijze vervullen. We zijn een parlement dat rekening hoort te houden met de stemverhoudingen, niet alleen in het parlement zelf, maar ook in het land, geen kinderspeeltuin waar we net doen alsof, en ook geen voor-wat-hoort-wat handjeklap markt, en ook geen de-meerderheid-kan-me-de-pot-op bedrijf. Ofwel, hij pleitte voor een serieuzere opvatting van de taak. Zo simpel is het. Maar zo’n oersimpele uitleg kan je menig politiek betrokken Nederlander niet aan het verstand brengen. Laat ik nou denken dat dit een zeker gebrek aan inlevings- of in elk geval voorstellingsvermogen aan het daglicht brengt. Of zou het kwade wil van die mensen zijn…

Zo kan ik nog wel even doorgaan met JK’s boek over de empathische – maar niet heus – samenleving. Dat ga ik het volgende blog doen. Dan zal ik diverse citaten uit het boekje geven met daarbij mijn commentaar. Commentaar waaruit zal blijken dat de standpunten van deze dertigjarige toch echt nog onvoldoende doorwrocht zijn en dat hij daarom geregeld foute keuzes maakt. Daar zal ik ook ter sprake brengen wat ik hier al eerder besprak.

Asscher wil “Samen vooruit” – Gaat hij dus optrekken met Wilders?

asscher-denkt-dat-pvda-leden-het-oneens-zijn-met-kritiek-monasch

Samen vooruit – Samen met Wilders?

Lodewijk Asscher werd afgelopen maandag een eigen column gegund door ThePostOnline (TPO), dezelfde dag dat hij zich verkiesbaar stelde voor het lijsttrekkerschap van zijn pvda. Is hij beter dan Diederik Samsom? Laten we eens lezen wat hij al aan het begin schrijft.

“Als ik op zaterdag langs het veld sta, zie ik het Nederland waarvan ik houd. Voel ik me vrolijk en optimistisch.Maar als ik die jongens zie rennen, ben ik ook bezorgd. Krijgen ze straks dezelfde kansen of staan sommigen buitenspel? Leren we ze samenwerken of leren we ze elkaar te wantrouwen?Ik hoop het eerste maar vrees het laatste. Nederland is het land waarin samenwerken ons altijd vooruit bracht. In je eentje hou je het water niet tegen. Nu dreigen we tegen elkaar te worden opgezet.
Radicale Islamisten die willen dat moslims zich afzonderen en de Nederlandse samenleving afwijzen. Recht tegenover hen, staan de populistische bangmakers die in iedereen die Ahmed heet een gevaar zien. Ze verketteren elkaar, maar delen hetzelfde recept: haat en uitsluiting.”

Ik word daar niet blij of hoopvol van. Hij behoort dus tot de groep die rustig de term populist toepast op bepaalde politieke tegenstanders, maar vooral gooit hij deze tegenstanders op één hoop met radicale islamisten. Je moet maar durven.

Ik dacht vroeguh dat links kritiek durft te geven op allerlei aspecten van de samenleving, maar sinds zo ongeveer 2000 is het mij steeds duidelijker geworden dat dit helemaal niet zo is. Sterker, islamcritici worden als populisten, angst- en haatzaaiers en uitsluiters door hen weggezet. En gek genoeg durven ze in dezelfde alinea te schrijven dat ze willen verbinden en “samen vooruit” (sic) willen gaan. Wederom Asscher geciteerd:

“Laten we samen ons land terugwinnen op de hitsers en splitsers. Op diegenen die ons willen verdelen. Van elkaar vervreemden. Laten we de extremisten aanpakken en de vrede bewaren. Laten we samen de vrijheid koesteren door iedereen te laten geloven wat hij wil, en vrijheid te geven aan iedereen die de vrijheid van een ander respecteert.”

Hoe blind ben je als je zoiets zegt? Ja, natuurlijk klinkt het mooi, maar het is evengoed vals, heel vals, om deze woorden te gebruiken. Of moet ik het anders lezen en die eerste zin letterlijk nemen? Dus dat Asscher de hitsers en de splitsers eruit wil werken, wil uitsluiten? Hoe denkt hij dat te gaan doen? Mensen zoals ik opsluiten in een heropvoediingskamp? Dat lijkt mij niet een toepassing van het ‘samen de vrijheid koesteren’. Zijn woorden zijn holle retoriek en vergeven van de paradoxen.

Wil je nog een ander voorbeeld van zulke holle retoriek uit zijn mond?

“Laten we gastvrij zijn. Oorlogsvluchtelingen vanaf dag 1 helpen. Maar laten we niet onze kwetsbare buurten overbelasten.”

Ja, wat wil je nou. Wat gaat het nou worden. Laten we ze nou allemaal wèl binnen of toch maar niet. En let eens op de volgende uitspraak:

“Soms als je luistert naar de politieke orkaan lijkt het alsof het alleen nog gaat over religieuze en culturele verschillen. Maar de onzekerheid komt van veel dieper. We leven in een snel veranderende wereld van ongelijke kansen en oneerlijke verdeling. Ook in Nederland. Geen wonder dat veel mensen gefrustreerd en onzeker raken.”

Hier worden alle mensen (zoals ik) die echt menen dat inderdaad religieuze en culturele verschillen de kern van de problemen vormen, weggezet als dombo’s. Nee, geheel in lijn met de dogma’s van deze sociaaldemocraten is oneerlijke, economische ongelijkheid de ware oorzaak van de frustratie die velen voelen. De pvda moet natuulrlijk wel ‘bestaansrecht’ blijven behouden. Goed, ik erken dat het belangrijke thema’s zijn, maar ze vormen gewoon niet de kern, zo is de afgelopen twee decennia steeds duidelijker geworden aan wie zich echt openstelt voor de realiteit. Volgende citaat:

“Bereiden we onze kinderen goed genoeg voor op de nieuwe wereld? En hebben ze allemaal een eerlijke kans?”

Uit de eropvolgende alinea’s wordt klip en klaar duidelijk dat de zorgen die hij heeft over de toekomstige generaties sterk afwijken van de mijne. Terwijl ik met lede ogen aanzie hoe Nederland steeds minder Nederlands wordt, heeft hij het alleen maar over gelijke, eerlijke kansen van alle kinderen. Voeg daar even bij dat één aspect van de toekomstige ontwikkelingen door hem volstrekt ongenoemd wordt gelaten: de demografische ontwikkeling. Die zou ons allen in opperste staat van alarm moeten brengen. Autochtonen beginnen gemiddeld pas na hun dertigste aan kinderen en krijgen er gemiddeld zo weinig dat deze bevolkingsgroep alleen maar afneemt. Aan allochtone zijde, met name het islamitisch deel daarvan, zijn de eerste kinderen al vòòr het 25e levensjaar geboren en is het gemiddelde aantal kinderen veel hoger. Het gaat hard richting een erg forse islamitische minderheid. Ja, ik schrijf minderheid, maar denk dan niet meteen dat het dus probleemloos is, want ook een groep die 20 procent van de bevolking uitmaakt kan alreeds flinke eisen afdwingen, zo niet in een parlement, dan wel ‘op straat’. Zie wat in het midden-oosten een groep van enkele tienduizenden voor elkaar kreeg. In Mosul waren in 2014 30.000 Irakese soldaten gelegerd en slechts 1.500 IS-fanaten wisten hen te verjagen met de staart tussen de benen.

Afijn, genoeg voor vandaag. Met Asscher zal de pvda er niet op vooruit gaan. Dat vind ik triest, want ik ben feitelijk sociaal-democraat. Maar zolang de pvda gegijzeld blijft worden door de verkeerde mensen distantieer ik me er van. Zo ontzettend graag zou ik willen dat er echt verbinding werd gelegd. Morgen maar eens de derde kandidaat, Jacques Monasch, belichten. In het interview vanochtend op Radio 1 zei hij wèl goede dingen.

De woorden van Asscher op TPO.

Hillary: “Ik ben de laatste tussen jullie en de apocalyps”

Ongepolijste Trump

Trump – Ongepolijst, ongemanierd, het zal wel. Zou jij kans hebben gemaakt als presidentskandidaat, gezien de absurde normen van de Amerikaanse media?

Vandaag in de Volkskrant een vertaling van het artikel van Mark Leibovich met Hillary Clinton voor de New York Times. Het wordt gebracht als een ‘in gesprek’, maar het is verre van een interview, gezien de weinige quotes van Hillary en de vele volzinnen van Leibovich zelf. Het is een slap, maar tekenend artikel dat eigenlijk maar één doel dient: propaganda voor deze presidentskandidate. Na lezing moest ik constateren dat hèt onderwerp dat ook in de VS een enorme kloof heeft veroorzaakt niet genoemd wordt. Haar slogan is ‘Stronger Together’. Nou, dan moet je vooral zo doorgaan, maar niet heus. Vier jaar geleden meenden in ons land de PvdA en VVD bruggen te gaan slaan. Het zijn natuurlijk valse leuzen als je je tegelijkertijd zo fel afzet tegen de lezing van je politieke tegenstanders van het wereldgebeuren.

Het artikel eindigt met haar al vaker gedane uitspraak: “Ik ben de laatste tussen jullie en de apocalyps”. Voor degenen die niet weten wat ze daarmee bedoelt: Zij denkt dat Trump’s campagne is gestoeld op bangmakerij voor de apocalyps en laat met die woorden blijken dat de stemmers vooral haar moet kiezen, zodat Trump niet zijn in haar ogen desastreuze kijk op de wereld kan vertalen in presidentieel beleid. Dat is toch wel een merkwaardige redenering van haar, zo niet een flinke denkfout.

Ten eerste, nergens heeft Trump ooit het woord apocalyps gebruikt. Ten tweede, juist hij zou er als president voor zorgen dat de hedendaagse heftige conflicten niet maar blijven voortsudderen door eindelijk fundamentele maatregelen te gaan nemen.Het gaat natuurijk om de clash tussen het Westen en de Islam, een waarheid die Hillary en de haren tot op de dag van vandaag niet uit hun mond kunnen krijgen. Nee, er moet vooral met gezalfde woorden over die religie worden gesproken, want anders loopt het echt uit de hand, zo menen Hillary en met haar al die andere ‘gematigden’, ook hier in ons land. Wie daarover even doordenkt, zou toch moeten bedenken dat er eigenlijk een enorme angst uit spreekt. Waarschijnlijk kennen deze ‘gematigden’ veel meer angst voor de Islam dan de openlijke islamcritici. Wellicht is dat ook de reden dat juist deze ‘gematigden’ telkens weer roepen dat die critici angst zaaien; het komt dan weer keihard bij henzelf binnen.

Probleem is dat deze ‘gematigden’ juist door die afweerreactie totaal ongeschikt zijn om de werkelijke problemen tussen het Westen en de Islam aan te pakken. Voor de stemmers in de VS zal de keus bij de verkiezingen heel simpel zijn: Of je kiest voor de wegkijkende politiek van de oude stempel en de echte problemen worden alleen maar nog groter, of je kiest toch voor de ongepolijste Donald Trump in de hoop dat hij na vier jaar een veel betere president blijkt te zijn geweest dan voorspeld werd, vooral omdat hij inderdaad de echte problemen met echte oplossingen te lijf ging.

De VanLenth LinksRechts vragenlijst – Deel 2

linksrechtsstuurIn een eerder blog werden de vragen deel 1 voorgelegd. In een erop volgend blog werd verantwoording afgelegd voor de gevolgde procedure. In een derde blog werden de antwoorden gegeven. In dit blog vind je de vragen van deel 2. Kruis een item alleen aan als je het woord voor woord onderschrijft.

Het zijn er nogal wat en ik ga niet nu reeds garanderen dat ik ze van antwoorden ga voorzien. Weet je wat, probeer het zelf eens in de reactieruimte! Doe er eentje of twee of drie of ….

[  ] Ik ben in principe tegen de doodstraf, maar in sommige zaken ben ik vòòr.

[  ] Ik ben principieel tegen de doodstraf, dus onder alle omstandigheden.

[  ] De Islam is voor mij gewoon een van de godsdiensten.

[  ] Vrijheid van godsdienst is een onlosmakelijk deel van democratie.

[  ] In een democratie is het de meerderheid die de wet bepaalt.

[  ] Als de meerderheid vòòr is, ga ik er ook voor, ook al was ik eerst tegen.

[  ] In een oorlog is elk onschuldig slachtoffer er een teveel.

[  ] Discriminatie, in welke vorm dan ook, is heel slecht en moet worden bestreden.

[  ] Racisme is iets dat ons wordt aangepraat.

[  ] Groepen als Al Qaida en ISIS hebben niets met de Islam te maken; het zijn geen ware moslims.

[  ] Verreweg de meeste Nederlandse moslims zijn gematigd en vredelievend en zouden nooit de Sharia bij ons willen invoeren.

[  ] Marokkaans-Nederlandse jongeren worden op allerlei gebied achtergesteld en zijn daarom zo lastig.

[  ] Allochtonen mogen van mij best twee paspoorten hebben.

[  ] Wilders zaait tweespalt in de samenleving.

[  ] De PvdA is de partij van de allochtonen geworden.

[  ] Vroeger stemde ik links, maar nu kan ik dat echt niet meer.

[  ] Een fascist onderscheidt zich mede door zijn bereidheid tot grof geweld.

[  ] Eén noodzakelijke manier om fascisten te stoppen is hen met tegengeweld te dwarsbomen.

[  ] Idealisten zijn dromers zonder enige realiteitszin.

[  ] De vrijheid van meningsuiting is voor mij heilig, wat een ander die ervan gebruik maakt ook beweert.

[  ] Vrijheid van meningsuiting is mooi, maar mensen moeten wel fatsoenlijk blijven in hun woorden.

[  ] In principe ga ik ver voor het recht op vrije meningsuiting, maar het is geen recht op haat zaaien.

[  ] Wie haat zaait, mag de mond worden gesnoerd, al mag dat alleen via de rechter gebeuren.

[  ] De rechters zijn gemiddeld softer dan ik als rechter zou zijn.

[  ] De gemiddelde rechter is harder dan ik zou zijn als rechter.

[  ] Ik heb veel vertrouwen in, en ontzag voor de wijsheid van, onze rechters.

[  ] Ik ga ervan uit dat ‘de mens’ van nature goedhartig is.

[  ] De mensen zijn eigenlijk niet te vertrouwen en ook daarom moet alle recht bij wet geregeld worden.

[  ] Solidariteit is dè manier om onderdrukking en armoede tegen te gaan.

[  ] Wie door solidariteit uit de armoede is geraakt zal daarna nooit meer egoïstisch zijn.

[  ] Vrije handel is hèt antwoord op armoede.

[  ] Een mengvorm van liberalisme en socialisme is voor ons allen het beste.

[  ] Democratie is slechts één van de mogelijke regeervormen en mogelijk niet de beste.

[  ] Een verlicht dictator is beter dan een democratie waarin een obscure meerderheid het voor het zeggen heeft.

[  ] Elk land met een dictator verdient zijn dictator.

[  ] Op sommige landen zou je een atoombom willen droppen.

[  ] Alle culturen hebben hun goede en minder goede eigenschappen en er is dus geen reden om onze eigen cultuur superieur te vinden.

[  ] Het kolonialisme heeft overal de oude regeervormen en culturen overhoop gehaald en zo instabiliteit en armoede gebracht.

[  ] Het Westen is rijk geworden door uitbuiting en slavernij, een misstand die eigenlijk nog steeds in zekere mate plaatsvindt.

[  ] Immigratie is goed voor Europa.

[  ] Migratie is van alle tijden en eigenlijk een mensenrecht.

[  ] Alle moslims in Europa zouden eigenlijk moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

[  ] Iedereen is gelijk.

[  ] Het is niet alleen logisch, maar ook terecht dat rijke mensen veel meer belasting betalen.

[  ] Vermogen extra belasten en arbeid juist minder is een goede ontwikkeling.

[  ] Autoverkeer moet nog meer uit binnensteden geweerd worden vanwege het milieu.

[  ] De maximale autosnelheid in de binnenstad moet omlaag, het liefst naar 30 km/u, om de veiligheid te vergroten.

[  ] De maximale snelheid op de snelwegen mag van mij her en der best losgelaten worden, net als in Duitsland.

[  ] De 100 km/u limiet op de A2 bij Breukelen is een goede zaak voor het milieu.

[  ] Zwarte Piet moet vooral zwart blijven.

[  ] De overheid zou vet voedsel extra moeten gaan belasten om het gebruik ervan te ontmoedigen.

[  ] Het rookverbod in café’s en andere openbare ruimtes is me te drastisch.

[  ] Meeroken is onprettig, maar er moeten café’s blijven bestaan waar roken wèl mag.

[  ] Het rookverbod kan me niet radicaal genoeg zijn.

[  ] In principe ben ik op de hand van rebellen, want het is haast altijd een kwestie van strijd tegen onderdrukking.

[  ] Alle etnische volkeren hebben recht op hun eigen land met een eigen regering, indien ze dat willen.

[  ] Nationalisme is gevaarlijk; dat zag je wel in de jaren 30 van de vorige eeuw.

[  ] Elk volk heeft er recht op trots te zijn op de eigen identiteit.

[  ] Ik houd niet van buren die andere buren vertellen hoe ze zich moeten gedragen.

[  ] Een huilend kind zou ik altijd vooraleerst trachten te troosten.

[  ] Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zo is mijn overtuiging.

[  ] Sommige tradities in sommige landen zijn te wreed en moeten daarom verboden worden door hun regering.

[  ] Als stierenvechten wordt ervaren als een grote traditie, dan moeten wij er geen oordeel over uitspreken.

[  ] “When in Rome, act as a Roman”, is mijn motto. Ofwel, pas je aan aan de plaatselijke cultuur.

[  ] Zodra je als buitenlander het Nederlanderschap hebt gekregen, moet je er ook volledig bij kunnen horen.

[  ] Ontwikkelingshulp is een morele plicht van ons allen omdat wij in het rijke deel van de wereld wonen.

[  ] Bij armoedebestrijding ergens in de wereld moeten we eerst kijken hoe de regering het daar doet alvorens we geld geven.

[  ] Ontwikkelingshulp heeft die landen alleen maar van de regen in de drup geholpen en kan maar beter helemaal worden afgeschaft.

[  ] Ik ben blijven geloven in het idee van de multiculturele samenleving.

[  ] De multiculturele samenleving is mislukt en het had ook nooit kunnen lukken.

[  ] Sommige culturen gaan nu eenmaal niet goed samen en mogen daarom niet gemengd worden.

[  ] Doordat vorige kabinetten de massa-immigratie hebben mogelijk gemaakt zullen in de nabije toekomst keiharde maatregelen onontkoombaar zijn.

[  ] Het van overheidswege tegengaan van de Islamisering kan geen beleid zijn, want er is niet eens sprake van Islamisering.

[  ] Moskeeën horen net zo goed thuis in Nederland als kerken.

[  ] Het vloeit nou eenmaal voort uit het recht op vrijheid dat mensen dus ook in een sluier over straat mogen, ook al vind ik dat zelf minder.

[  ] Door een hoofddoek te dragen getuigt een moslima van minachting van zekere kernwaarden van het vrije westen.

[  ] Eerwraak zal minder worden met elke volgende generatie, met name door beter onderwijs.

De VanLenth LinksRechts vragenlijst – Antwoorden deel 1

110524 LinksRechts.PJZiehier de bespreking van de VanLenth LinksRechts vragenlijst deel 1. In een eerder blog werd die vragenlijst voorgelegd. In een erop volgend blog werd verantwoording afgelegd voor de gevolgde procedure. Okay, daar gaan we.

[X] Bootvluchtelingen moeten altijd eerst worden gered uit zee.

Je bent principieel over ‘het recht op leven’, van wie dan ook en los van hoe het zo kwam. Elke mens is je uit principe evenveel waard. Het zegt nog niks over links of rechts zijn. Voor de linkse mens speelt hier mogelijk mee dat de bootvluchteling wordt beschouwd als een achtergestelde die een beter leven zoekt, waarvoor veel begrip wordt opgebracht. De rechtse mens heeft dat begrip niet zo, maar de liberale visie stelt het individu vanuit principe hoog.

[X] Bootvluchtelingen moeten terug naar Afrika worden gebracht.

Met dit standpunt sluit je aan bij degenen die niet zomaar akkoord gaan met een recht op asielaanvragen zodra vluchtelingen aankloppen. Toch gaat dit standpunt feitelijk verder, want je maakt geen voorbehoud en stelt dat ze echt allemaal teruggestuurd moeten worden. Het is dus radicaal en er lijkt geen linkse variant van, dus radicaal rechts.

Wel stelt dit standpunt je in staat om bovendien in principe te stellen dat ze altijd eerst moeten worden gered uit zee. Stel dat je die vraag inderdaad had aangekruist, dan is dat om te voorkomen dat je wordt gezien als een wreed en harteloos iemand.

[X] Bootvluchtelingen moeten in aanmerking kunnen komen voor een asielaanvraag.

Hoogstwaarschijnlijk ben je links en vind je bootvluchtelingen mensen die proberen te ontsnappen aan armoede en onderdrukking. Maar misschien ben je toch rechts, namelijk het type liberaal dat vindt dat alle mensen het volste recht hebben om voor zichzelf te streven naar het best mogelijke. Je ziet leven als een strijd op ‘overleven’ en herinnert je misschien hoe je eigen voorouders ooit hierheen gevlucht zijn.

In elk geval betoon je jezelf principieel, want je maakt geen voorbehoud. Wel ben je gematigd, want je laat elk besluit over de aanvraag over aan de autoriteiten.

[X] Van mij hoeven bootvluchtelingen niet uit zee te worden gered.

Je bent radicaal rechts. Je hebt besloten dat deze mensen hun naargeestig lot willens en wetens hebben opgezocht en dat wij geen morele plicht hebben om hen te redden.

Het is niet een extreem standpunt, dankzij de aanwezigheid van het woordje ‘hoeven’. Ook ben je er gelaten over; je zal geen actie gaan voeren.

[X] Hitler’s Mein Kampf moet absoluut verboden blijven.

Dit standpunt treffen we zowel links als rechts aan. Het refereert eerder aan de lessen die de Tweede Wereldoorlog je leerden. Je bent van mening dat het volk wel degelijk moet worden afgeschermd van dit boek. Hoogstwaarschijnlijk vind je dat ook van andere haatpredikers. Je bent hierin ronduit principieel en daarom radicaal, want je staat niet open voor compromis.

Zolang het boek in Nederland verboden is, lijk je gematigd. Maar dat is conform een andere uitleg van gematigd/radicaal. Het is de uitleg dat je gematigd bent als de meerderheid er net zo over denkt en dat je radicaal denkt als je een minderheid vormt. Zodra het boek hier niet langer verboden is, zou je automatisch toetreden tot het kamp van de radicalen. Zo gaat dat namelijk bij die uitleg; elke politieke doorbraak impliceert dan dat de groepen gematigd/radicaal in omvang veranderen of zelfs stuivertje wisselen.

[X] Een verbod op Hitler’s Mein Kampf gaat tegen mijn principes in.

Dit standpunt treffen we aan bij liberalen die vinden dat elk individu zelf moet kunnen oordelen over het boek. Had je deze aangekruist, dan is dat een aanwijzing dat je op zijn minst sympathie hebt voor het liberale gedachtengoed.

[X] Een verbod op Hitler’s Mein Kampf is nutteloos, want het is toch wel op internet te vinden.

Links of rechts? Liberaal of niet? Het doet er voor je niet toe. Je vindt dat de realiteit een principieel standpunt nutteloos maakt. Deze houding hanteer je ten aanzien van veel meer onderwerpen. Je acht jezelf vooral realist.

Zo je links bent, ben je dat in principe, dus niet uit principe. Idem zo je rechts bent. Je bent daarmee automatisch van het gematigde soort.

Er is echter één uitzondering en dat is de gedesillusioneerde, die is niet zondermeer gematigd. Dan heb je dusdanige ervaringen achter de rug dat je hebt besloten je niet langer illusies te maken. Daarvan zijn weer twee varianten: Of je legt je erbij neer of je bent er cynisch van geworden.

[X] Jean-Marie Le Pen van het Front National is een antisemiet van het ergste soort.

Je bent zo goed als zeker links en bovendien van de radicale soort. Het is jou duidelijk dat antisemitisme heel erg is, al weet je er niet per sé veel van af. Sterker, als je dit item aankruiste, heb je je zo goed als zeker niet erg verdiept in het geval. Er is discussie over of Jean-Marie Le Pen eigenlijk wel antisemiet is, maar hij is zeker niet ‘van het ergste soort’. Je hebt dus anderen nagepraat, c.q. de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt.

Radicalen zijn altijd principieel, maar dat houdt niet automatisch in dat hun motivaties goed onderbouwd zijn. Veel principiële mensen hebben goed nagedacht alvorens ze een principe heilig verklaarden. Toch mag je niet veronderstellen dat een principieel persoon dùs er goed over heeft nagedacht. Het moet elke keer weer apart worden getoetst.

[X] Het Front National is extreemrechts en moet daarom volkomen genegeerd, zo niet verboden, worden.

Of je bent overduidelijk links of je bent rechts en ziet partijen als Front National als bedreiging van jouw ‘beschaafde vorm’ van rechts en voelt behoefte om jouw rechts duidelijk te onderscheiden van ‘het onbeschaafde extreemrechts’.

Als je links bent, dan ben je radicaal, want je brengt geen enkele nuance in je oordeel aan. Echter, je bent ook extreemlinks, want je wilt een cordon sanitaire en zelfs een verbod. Dat zijn middelen die niet passen in een democratie. Uitzondering is de situatie dat in de democratie de rechter een verbod uitspreekt. Door dit item aan te kruisen geef je in het beste geval aan wat jij als rechter zou beslissen of wat de rechter zou moeten beslissen.

[X] Anti-zionisme is net zo erg als antisemitisme.

Je bent begaan met het lot van de joden en gunt hen van harte een eigen staat. Je kan je niet langer voorstellen dat mensen die zich antizionist noemen of zich antizionistisch uiten géén antisemiet zijn. Die nuance is voor jou een gepasseerd station, omdat je constateert dat tegenwoordig antizionisme neerkomt op een pleidooi om Israël op te heffen.

Je wordt door de antizionisten als extreemrechts gezien omdat je je teweer stelt tegen antizionisme, dat eerder een links dan een rechts fenomeen is. Linkse mensen hebben het moeilijk met hun opstelling ten opzichte van Israël. Ze leggen Israël langs een zekere linkse meetlat en constateren vervolgens dat Israël op allerlei punten niet deugt. Dat vertalen ze in hun kritiek. Sommige van die kritiek gaat zo ver dat de joden het recht op zeker land in het midden-oosten wordt ontzegd. Als zij dat zekere land eigenlijk heel Israël vinden, dan noemen zij zichzelf vaak antizionist. Zij voelen zich (al of niet terecht) beledigd als iemand dit antizionisme gelijkstelt aan antisemitisme. Ze slaan dan terug door de criticus extreemrechts te noemen.

Mensen die iets tegen joden hebben en bovendien zichzelf als extreemrechts beschouwen, zijn vaak open over hun antisemitisme en voelen geen behoefte zich antizionist te noemen.

[X] Wilders zie ik als de nieuwe Hitler als hij de kans zou krijgen.

Je bent links, wellicht radicaal en mogelijk zelfs extreemlinks. Maar ook gematigd links zou kunnen, want het idee dat Wilders als Hitler is, blijkt onder links breed verbreid te zijn. Je betoont je geraakt door diverse uitingen van Wilders, waarvan je vindt dat ze wel frappant veel overeenkomst vertonen met wat je hebt geleerd over Hitler en het nazisme. Je kan zelf ook wel een voorbeeld daarvan geven, maar wanneer iemand je vraagt om nog meer voorbeelden zal je het gesprek willen afkappen. Je gaat je dan afvragen of je misschien van doen hebt met een PVV-aanhanger. Immers, voor alle anderen is het toch overduidelijk dat Wilders fout is.

[X] Ik ben lid van mijn vakbond.

Je bent zo goed als zeker links en heel misschien rechts. Als een rechts mens lid is, dan is het omdat er persoonlijk voordeel wordt verwacht dat er niet is zonder de vakbond. Het gaat je dan niet om de solidariteit, maar om het persoonlijke voordeel.

[X] Ik vind absoluut dat er vakbonden moeten zijn.

Je bent links. Evengoed kan je van het gematigde kamp zijn, namelijk als je van mening bent dat ook werkgevers zich absoluut moeten verenigen en dat in de onderhandelingen tussen hen en de vakbonden overeenstemming moet worden bereikt. Je ziet vakbonden dan als onderdeel van een efficiënte en stabiele maatschappij.

Als je vooral voor vakbonden bent omdat je van mening bent dat zij noodzakelijk zijn in de strijd tegen onderdrukking en armoede, dan zal je ook vinden dat je vakbondsvertegenwoordiger zich hard moet opstellen. Je bent dan dus best radicaal.

Extreem kan je niet genoemd worden. Immers, vakbonden zijn hier een legitiem onderdeel van het democratisch spel en bij wet volkomen geregeld. Wie extreem is, vindt vaak dat de vakbond niet ver genoeg gaat in de belangenbehartiging en zelfs dat vakbonden onderdeel zijn van ‘het establishment’.

[X] Ik vind vakbonden een onderdeel van onze democratie.

Je bent links of rechts, gematigd of radicaal. Dat de linkse mensen voor de vakbond zijn is duidelijk. Rechtse mensen zijn er vaak om pragmatische reden blij mee. Zij hebben liever een vakbond als aanspreekpunt dan geen vakbond. Met een vakbond kan je tenminste zaken doen, zo redeneren zij.

[X] Vakbonden zijn de pest voor ons land.

Je bent zo goed als zeker extreemrechts. Alleen als je dit slechts in je hart vindt en er geen verdere (gewelddadige) consequenties aan verbindt zou je kunnen zeggen dat het hooguit radicaal is. Toch zou je dan waarschijnlijk niet spreken over ‘de pest voor ons land’.

Kan je evengoed links zijn en dit vinden? Misschien, maar dan zal dat zijn door een zeer negatieve, traumatische ervaring met je vakbond. Bij doorvragen zal je waarschijnlijk dat oordeel matigen.

[X] Socialisme, sociaal-democratie en communisme, het is één pot nat.

Je bent rechts en je wilt het weten ook. Je hebt een afgemeten oordeel over wat links is: verfoeilijk en fout. Je gebruikt graag woorden als linkschmens en ‘de linkse kerk’. Je bent onder de indruk geraakt van de gevallen waar de rechten van het individu totaal ondergeschikt werden gemaakt aan de belangen van de massa of zelfs van alleen de staat. Je huivert bij het idee dat jij in een socialistische maatschappij als individu niets meer voorstelt.

Je bent fel tegenstander van het fascisme, de ideologie dat elk individu het belang van de staat moet dienen. En je ziet in elke andere ‘sociale’ ideologie elementen die verdacht veel lijken op elementen van het fascisme.

Voor jou is de keuze voor rechts vooral de keuze tegen fascisme en zijn ‘wegbereiders’. Het stoort je dat fascisme door links consequent (extreem)rechts wordt genoemd.

Toch ben je misschien niet echt rechts. In werkelijkheid deel je namelijk de afkeer van het fascisme met precies die linkse mensen die je als een pot nat beschouwt.

[X] Vrijheid in de samenleving is nog belangrijker voor het individu dan een zorgzame samenleving.

Je toont gevoel voor zowel het socialisme als het liberalisme en je neigt ertoe om die laatste net even belangrijker te vinden, althans op dit moment gezien het huidige tijdsbeeld. Voor veel mensen lijk je een persoon in het midden en dus gematigd, maar het zou best zo kunnen zijn dat je heen en weer geslingerd wordt tussen radicale standpunten links en radicale standpunten rechts.

Je voelt je geregeld gemangeld worden in debatten. Rechtse en linkse mensen sjorren aan je, maar ook krijg je van beide zijden om je oren omdat je niet duidelijk kiest, zo verwijten zij je. Misschien heb je hier geen last van omdat je je niet in debatten mengt. Of je hebt er geen last meer van omdat je je lesje geleerd hebt en bij debatten er het zwijgen toe doet.

[X] Zonder sociaaldemocraten zou het nu een harteloze maatschappij zijn.

Je ziet jezelf als mensenmens en wil weten dat je links bent. Wel geloof je heilig in de parlementaire democratie en heb je een haast even grote hekel aan extreemlinks als aan rechts. Rechtse mensen vertrouw je niet. Alleen harde wetgeving kan die mensen in toom houden, zo meen je.

[X] Het ware probleem in de wereld is de veronachtzaming van het milieu.

Je meent dat alleen links zich het milieu ter harte neemt. Andere problemen zijn niet onbelangrijk voor je, maar echt zorgen maak je je vooral over het milieu. Je zou het iedereen wel willen toeschreeuwen. Je bent alleen al daarom toegetreden tot radicaal links en mogelijk zelfs tot extreem links. Activisme is de logische keus, zo vind je.

[X] Milieu is belangrijk, maar er wordt wel zwaar overdreven door milieuactivisten.

Je bent zo goed als zeker rechts. Het milieu laat je niet onberoerd, maar je vindt dat al die linkse roeptoeters overdrijven.

[X] Socialisme is het enige alternatief om mensen met macht te bestrijden.

Je bent radicaal links en wil het weten ook. Zo je niet activist bent, dan ben je in elk geval blij dat er activisten zijn en sympathiseer je met hen.

[X] Arme mensen zijn zo arm omdat ze onderdrukt worden.

Ook hier geldt: Je bent radicaal links en wil het weten ook. Zo je niet activist bent, dan ben je in elk geval blij dat er activisten zijn en sympathiseer je met hen.

[X] Gepeste kinderen zijn zielig en moeten tegen pesten beschermd worden met harde middelen.

Je bent waarschijnlijk links en voorstander van veel wetgeving. Slachtoffers moeten beschermd worden tegen daders. Die laatste moeten gestraft kunnen worden tot bijv. geldboetes, taakstraffen en/of verwijdering. Dat radicale standpunt brengt je nogal eens in conflict met andere zich links noemende mensen. Die willen juist ‘zachtere’ middelen inzetten zoals goede voorlichting en gesprekken met een psycholoog.

Eventueel ben je rechts. Dan gaat het je niet om veel wetgeving, maar vind je dat het individu het recht heeft om hard in te grijpen door bijv. een flink pak op de billen te geven of een koekje van eigen deeg uit te delen.

[X] Eigenlijk hebben veel kinderen die gepest worden het aan zichzelf te danken. Het zijn vaak onuitstaanbare kinderen.

Je bent waarschijnlijk rechts. Je meent dat mensen, zelfs kinderen, in ultimo zelf verantwoordelijk zijn voor hun lot. Bovendien meen je vaak te hebben gezien hoe het gepeste kind het zelf uitlokte door zich vervelend of in elk geval abnormaal te gedragen. Mogelijk vind je pesten zelfs onderdeel van de menselijke natuur en van het Darwiniaans selectiemechanisme.

[X] Eens een dief, altijd een dief, ofwel die mensen zijn onverbeterlijk en kunnen beter lang de cel in.

Links of rechts, beide is mogelijk, al zijn de achterliggende redeneringen iets verschillend.

Als je jezelf als links ziet, dan redeneer je waarschijnlijk langs de lijn dat er nu eenmaal ook echte schoften zijn en dat discriminatie, slechte jeugd en onderdrukking bij hen niet de hele verklaring voor hun slechte gedrag kan zijn, Toch kan je het niet maken deze mensen als compleet onverbeterlijk te zien en vind je een aantal jaren celstraf al ‘lang’. Levenslang zal je niet snel toewensen. Wel vind je dat celstraf gepaard moet gaan met therapie.

Als je jezelf als rechts ziet, dan ben je weliswaar voorstander van ieders recht op individuele ontplooiing, maar evengoed zie je in dat sommige mensen zichzelf op oneerlijke wijze boven de anderen uitvechten en daarin onverbeterlijk zijn. Je ziet ze liever levenslang dan tijdelijk de gevangenis in gaan. Therapie tijdens de celstraf vind je eigenlijk verspilde moeite en typisch een speeltje van links.

De VanLenth LinksRechts vragenlijst – Verantwoording

links-rechtsHet blog van gister vormde de aftrap van de VanLenth LinksRechts vragenlijst. Daarin tref je deel 1 aan van de vragenlijst die je kan helpen bij het bepalen van jouw positie op de meetlat links-rechts.

In dit blog wordt uitgelegd hoe de vragenlijst wordt beoordeeld en waar volgens mij links en rechts voor staan. In het volgende blog zullen de vragen van deel 1 worden beoordeeld.

Bij veel vragenlijsten is de score een optelsom. Dan tellen bepaalde vragen positief en andere negatief. En de ene vraag weegt dan zwaarder dan de andere. Bij deze lijst werkt het vooral niet zo. Bij deze lijst ga ik ervan uit dat je weliswaar door een weging ingedeeld kan worden in de groep van links of de groep van rechts, maar het is goed mogelijk dat je op veel punten gematigd bent behalve op enkele aspecten, waarop je dan radicaal (beslist, uitgesproken, uit principe) scoort. Of dat je op een zeker punt zelfs extreem scoort. Extremisme is in mijn ogen een kwestie van openstaan voor gewelddadige of anderszins keiharde aanpak. Soms hebben mensen dat slechts ten aanzien van een enkel thema, mogelijk naar aanleiding van eerdere eigen ervaringen. Het zou niet juist zijn zo iemand in algemene zin als extreem te beschrijven, hoewel het ook weer niet goed zou zijn zo iemand te beschrijven als slechts gematigd alleen maar omdat deze gematigd scoort op de meeste items. Immers, het zal maar een onderwerp betreffen dat toevallig net speelt… Dan wil de maatschappij toch echt wel graag weten van wie – dus van welke ‘extremist’ – het op dat moment iets te vrezen heeft. Ik maak ook onderscheid tussen de extremist en de radicaal.

Een radicaal is zeer beslist over een thema en toch gaat deze niet zover dat geweld, of een anderszins keiharde aanpak, wordt goedgekeurd. Dat zal zich dan kunnen uiten bij verkiezingen door het geven van de stem aan een van de ‘radicale’ politici. Er valt met de radicaal ook niet echt te polderen. In mijn ogen is extremisme foute boel. Dat geldt niet – of niet zomaar – voor radicaliteit. De radicaal zal zichzelf eerder beschrijven als standvastig, zeker van zijn zaak en vastberaden. Diens tegenstander zal hem beschrijven als onwrikbaar, arrogant, compromisloos en niet mee samen te werken.

Dan hebben we de gematigden. Dit zijn degenen die zich niet te hard willen vastbijten in een positie. Compromissen zijn volgens hen een noodzakelijk onderdeel van het politieke spel in de democratie. Zij zijn ook wel aan het twijfelen te brengen en schuiven dan soms wat op, al zal het nooit om veel verschuiving gaan. Hun trouw aan hun partij, zo ze ergens lid zijn, is groot, want ze voegen zich elke keer weer naar de nieuwe koers. Dit in tegenstelling tot de meer radicale leden, die het op zeker moment echt helemaal gehad kunnen hebben met de koers in de partij.

Een andere indeling is of het om een passieve persoon of om een activist gaat. De activist kan gematigd zijn en is dan meestal politiek actief binnen een partij. Maar je hebt ook de ‘buitenparlementaire activist’. Die zit bijna zonder uitzondering ergens tussen de radicaal en de extremist in; het hangt af van de middelen die dit type activist (hierna te noemen: activist) toegestaan acht. Wie stelt dat het doel elk middel heiligt zit in de hoek van de extremisten. Wie vindt dat de wet de grenzen van het activisme bepaalt, zit bij de radicalen. Overigens kan iemand ook extreem zijn in woord zonder ooit enig activisme te ontplooien. Schrijven, waaronder blogs, is dan weer wel een activistische uiting. (Het is ook niet zo dat de pen geen gevaarlijk wapen is. Sterker, veel gevaarlijke ontwikkelingen begonnen ooit met de geschreven woorden van een enkel individu.)

De gematigden zijn juist door hun trouw ook meteen min of meer onbetrouwbaar, want wanneer de partijtop zich later niet blijkt te houden aan de beloften, zullen deze leden daar niet tegen in opstand komen en zo ‘meewerken’ aan koersverschuivingen weg van de basisprincipes. Daardoor zullen andere mensen mogelijk niet langer willen stemmen op de partij. Deze gematigden verstoren dan dus de koersvastheid.

En dan links versus rechts.

In mijn ogen zijn linkse mensen degenen die menen dat de arme mensen arm zijn omdat ze onderdrukt en/of achtergesteld worden en dat ze van overheidswege daartegen beschermd moeten worden. Zij willen strenge wetgeving hieromtrent. Ook is er de variant dat ze menen dat dieren beschermd moeten worden tegen mensen die niks om dieren geven en hen uitbuiten. Idem zijn er degenen die met lede ogen aanzien hoe – in hun ogen – het milieu wordt misbruikt. Maar linkse mensen hebben het niet alleen over onderdrukking en achterstelling. Zij menen ook dat alle mensen in essentie recht op welzijn hebben en dat wetgeving achtergestelden hoort te compenseren. Het is hun drijfveer bij het inrichten van de zorg.

De rechtse mensen menen dat de meeste rijke mensen rijk zijn geworden door hard werken, dat de meeste armen arm zijn door eigen falen en dat slechts sommige rijke mensen door vals spel zo rijk zijn geworden. Vanwege die laatste groep moeten er toch maar enige wetten zijn die dit allemaal regelen, zo vinden rechtse mensen, maar die wetgeving moet niet overdreven worden en wat linkse mensen voorstellen vinden rechtse mensen allemaal zwaar overdreven. Ook vinden rechtse mensen niet dat alle mensen vanzelfsprekend recht op welzijn hebben. Zij zijn van mening dat eenieder daarvoor zelf eerst het nodige moet doen, dat iemand het eerst moet verdienen. Het is hun drijfveer om zorgvoorzieningen te beperken tot het hoognodige.

Het lijkt misschien alsof ik socialisten tegenover liberalen zet, maar dat is slechts ten dele waar. Liberalen zijn er, in mijn optiek, in twee soorten. De eerste is liberaal geworden omdat dit gedachtegoed hen persoonlijk zo buitengewoon goed lijkt uit te komen. De tweede soort is liberaal vanuit een filosofisch en moreel standpunt. Deze liberaal gelooft er heilig in dat vrijheid het ultieme en eerste mensenrecht is en dat het echt het beste ideaal voor de wereld is. Dit type liberalisme verplicht vaak tot standpunten die lijken op die van socialisten.

Dan heb je ook nog anarchisten, van oudsher beschouwd als radicaal links. Dat laatste (links) is echter maar de vraag, want ze vertonen nogal wat overeenkomst met de liberalen. Eigenlijk is anarchie een radicale vorm van liberalisme. De Tea Party beweging in de V.S. wil een zo klein mogelijke overheid. Je zou dan vermoeden dat die mensen anarchisten in het hart sluiten. Het tegendeel blijkt echter het geval. Rara, wat zit daarachter? Het is belangrijk om hierover na te denken, maar hoe dan ook zijn er maar weinig mensen die principieel anarchist zijn. Verreweg de meeste mensen willen toch wel een of andere vorm van overheid.

Na deze uiteenzetting is het hopelijk duidelijker wat mij drijft bij het schrijven van het commentaar bij elk van de items van de vragenlijst (zie het volgende blog). Met een beetje gevoel zou je dat ook zelf kunnen.

De VanLenth LinksRechts vragenlijst

left-right-politicsDoorloop deze vragenlijst deel 1 (ja, er zijn nog meer delen welke later volgen) en ik zal je bij de volgende blogs helpen bij het bepalen waar je staat op de schaal links-rechts. Kruis een item alleen aan als je het er volledig, dus woord voor woord, mee eens bent. Al is er maar één woord dat je niet onderschrijft, kruis het dan vooral niet aan.

[  ] Bootvluchtelingen moeten altijd eerst worden gered uit zee.

[  ] Bootvluchtelingen moeten terug naar Afrika worden gebracht.

[  ] Bootvluchtelingen moeten in aanmerking kunnen komen voor een asielaanvraag.

[  ] Van mij hoeven bootvluchtelingen niet uit zee te worden gered.

[  ] Hitler’s Mein Kampf moet absoluut verboden blijven.

[  ] Een verbod op Hitler’s Mein Kampf gaat tegen mijn principes in.

[  ] Een verbod op Hitler’s Mein Kampf is nutteloos, want het is toch wel op internet te vinden.

[  ] Jean-Marie Le Pen van het Front National is een antisemiet van het ergste soort.

[  ] Het Front National is extreemrechts en moet daarom volkomen genegeerd, zo niet verboden, worden.

[  ] Anti-zionisme is net zo erg als antisemitisme.

[  ] Wilders zie ik als de nieuwe Hitler als hij de kans zou krijgen.

[  ] Ik ben lid van mijn vakbond.

[  ] Ik vind absoluut dat er vakbonden moeten zijn.

[  ] Ik vind vakbonden een onderdeel van onze democratie.

[  ] Vakbonden zijn de pest voor ons land.

[  ] Socialisme, sociaal-democratie en communisme, het is één pot nat.

[  ] Vrijheid in de samenleving is nog belangrijker voor het individu dan een zorgzame samenleving.

[  ] Zonder sociaaldemocraten zou het nu een harteloze maatschappij zijn.

[  ] Het ware probleem in de wereld is de veronachtzaming van het milieu.

[  ] Milieu is belangrijk, maar er wordt wel zwaar overdreven door milieuactivisten.

[  ] Socialisme is het enige alternatief om mensen met macht te bestrijden.

[  ] Arme mensen zijn zo arm omdat ze onderdrukt worden.

[  ] Gepeste kinderen zijn zielig en moeten tegen pesten beschermd worden met harde middelen.

[  ] Eigenlijk hebben veel kinderen die gepest worden het aan zichzelf te danken. Het zijn vaak onuitstaanbare kinderen.

[  ] Eens een dief, altijd een dief, ofwel die mensen zijn onverbeterlijk en kunnen beter lang de cel in.