Eis een democratische inborst bij politieke partijen

iedereen akkoordOp de opiniepagina van De Volkskrant, onder de titel “Stel democratische eisen aan politieke partijen“, kregen vandaag Esther Janssen en Martine Beijerman, respectievelijk advocate en wetenschappelijk onderzoekster aan de UvA, de gelegenheid om ons ervan te overtuigen dat een politieke partij ook echte leden moet hebben, wil het mogen meedoen aan verkiezingen. Wat een gotspe. Alsof een eenmanspartij vanzelf tot een dictatuur leidt, mocht het een meerderheid halen, en alleen een ledenpartij een garantie vormt dat de democratie een democratie blijft.

Over interne machtsstrijd en mollen

De praktijk is dat leden van een ledenpartij op allerlei punten een afwijkende mening kunnen hebben en er zodoende altijd sprake is van een machtsstrijd, want er Lees verder

De PVV gaat lokaal en wordt dus eerdaags een ledenpartij

loyaalVan de PVV wordt wel gezegd dat het geen democratische partij is omdat er geen lidmaatschap mogelijk is. Ik ben het daarmee oneens, want bij democratie gaat het erom dat je de wil van het volk belangrijjk vindt. Dat gezegd hebbende vermoed ik dat de PVV eerdaags toch de stap naar een ledenpartij maakt. Immers, hoe kan je anders het nodige kader verzamelen dat bereid is zich in de lokale politiek te roeren. Het zal betekenen dat er binnen de PVV meerdere meningen zullen gaan rondzingen en dat Wilders’ woord mogelijk niet langer allesbepalend zal zijn. Om interne conflicten te voorkomen zal er Lees verder

De PVV onderschatte de invloed van de traditionele media

De vooruitgang voor de PVV (exitpoll: van 15 naar 19) valt me zonder meer tegen. Al met al maak ik me nu nog dieper zorgen om de toekomst. Mijn hart huilt.

Het ziet ernaar uit dat de ruzie met Turkije een flinke duw vooruit heeft gegeven aan Rutte omdat hij niet wegdook. Wil je het heel optimistisch bekijken, dan zou je kunnen zeggen dat ook Rutte en zijn VVD eindelijk het licht hebben gezien en dat alles daarom dus toch wel goed zal komen. Maar dat is wel heel optimistisch. Er zijn nog steeds allerlei signalen die me pessimistisch stemmen.

Er zijn vast ook andere oorzaken van het tegenvallende zetelaantal voor de PVV. Wilders heeft wellicht toch te weinig meegedaan aan de diverse debatten. Het zal een teveel aan zelfvertrouwen zijn geweest; dat mag je arrogantie noemen. Wellicht is hij in slaap gesust door de vele peilingen van Maurice de Hond en anderen; peilingen die pas deze week een duikvlucht lieten zien. En hij zit misschien toch teveel in de eigen bubbel. De bubbel waarin er weliswaar zeer uitgebreid contact is met de vaste achterban, maar te weinig met de twijfelaars. Die twijfelaars hebben Rutte de afgelopen weken elke dag op tv gezien en gehoord en bleken wel degelijk gevoelig voor Rutte’s ‘harde’ opstelling.

Ook was Wilders er te zwaar van overtuigd dat “niemand Rutte nog gelooft” na zoveel gevallen van kiezersbedrog. Rutte is echter een meester gebleken in het neutraliseren van dat stigma. Alleen wie een gedegen kennis van zijn uitspraken en handelen van de afgelopen jaren heeft, was in staat om door Rutte’s verweer heen te prikken. Kortom, Rutte blijkt een meester in het geloofwaardig overkomen, zelfs na bewezen en structurele ongeloofwaardigheid.

Over de bubbel van Wilders: De vaste achterban was er sinds Trump’s overwinning totaal van overtuigd dat de PVV bij deze verkiezingen zou gaan spetteren. Door het teveel verblijven in de eigen bubbel hebben ze de eigen omvang toch overschat. Heel misschien dachten sommigen dat er zo een self-fullfilling prophecy zou worden uitgesproken. Zeker, voor menigeen was het aanstekelijk en kregen ze het gevoel dat stemmen op de PVV best kon, omdat je dan toch wel degelijk tot een winnaarsgroep zou behoren. Maar het heeft ook geleid tot te weinig gevoel van urgentie; het gevoel dat er nog heel veel werk verzet moest gaan worden om de potentiële, maar toch nog twijfelende kiezers binnen te halen.

De sociale media waren belangrijk voor de mensen in de bubbel. Maar de reguliere media bleken een uiterst slimme/sluwe strategie te volgen. Er werd net gedaan alsof dit keer ook de boze PVV-burger aan bod kwam in praatprogramma’s en in de bladen. Een diepte-analyse zal ooit aantonen dat het net-alsof was en verre van oprecht. Het is ook vast teveel gevraagd van journalisten die al sinds jaren op hun plek zitten, dat ze nu opeens de zo noodzakelijke switch zouden maken.

Media als TPO zullen nog veel harder eraan moeten gaan trekken. Sterker, ze zullen zich niet langer moeten gaan beperken tot de sociale-media bubbel, maar ook moeten gaan verschijnen op krantenpapier én op tv. Zonder zulke zichtbaarheid zal hun rol toch een beperkte blijven.

Ook Wilders zal de strategie moeten gaan herzien. De vaste kern is te klein gebleken. De standpunten matigen zal niet de juiste strategie zijn, maar het is niet langer verstandig om de confrontatie te zoeken. Wilders doet er goed aan toe te werken naar de situatie dat de andere partijen de PVV niet langer massaal kunnen buitensluiten zonder ridicuul over te komen. De vaste PVV-aanhangers zien allang de ridiculiteit van de drogredenen die de andere partijen aandragen om buiten te sluiten. Het gaat er vanaf nu echter om dat niet alleen binnen de eigen bubbel zo wordt gedacht. Wilders heeft alle jaren nooit werk gemaakt van ‘verdedigen’ vanuit de wetenschap dat je al bij voorbaat verloren hebt zodra je je begint te verdedigen. Er is echter soms niet aan te ontkomen; het komt er dan op aan de verdediging slim vorm te geven en dan weer het verhaal op te pakken dat je kwijt wilt. Dus niet laten volgen door een tegenaanval. Ook toonde Wilders geregeld teveel incasseringsvermogen. Het is beter om bij zeer heftige persoonlijke aanvallen te laten blijken dat het je raakt en dat je het vals vindt. Wilders’ reacties op zulke aanvallen waren tot nu toe te vaak even heftige persoonlijke tegenaanvallen. Wat in de ogen van sommigen een fraai voorbeeld van assertief van je afbijten was, bleek in de ogen van veel mensen een verre van fraai voorbeeld van kift. Ikzelf behoor tot degenen die het assertief van je afbijten een mooie eigenschap vinden. Helaas behoor ik tot een minderheid. De strategie zal daarom toch ietsje omgegooid moeten worden. De problemen in de wereld zijn gewoon te ernstig om het er maar bij te laten zitten. Vandaag en morgen mogen we gedesillusioneerd zijn, maar daarna zullen we echt weer aan de bak moeten. En dan zònder de arrogantie die de afgelopen maanden bezit van ons had genomen.

Wie GroenLinks stemt, verbindt niet, maar sluit buiten

wilders-en-klaverIn mijn vorige blog probeerde ik een verklaring te vinden voor het verschil in visie tussen de PVV en GroenLinks. Dat deed ik in de hoop dat diverse mensen in mijn omgeving en mijn kinderen gaan beseffen dat hun stem op GroenLinks in praktische zin fnuikend zal blijken te zijn voor de aanpak van de drie i’s: islam, immigratie en integratie.

Indien je het milieu zeer belangrijk vindt en verder op het standpunt staat dat de islam prima is, dat de immigratie ook bij grote hoeveelheden prima is, dat de multiculturele samenleving echt een verrijking is èn dat de PVV terecht hoe dan ook wordt buitengesloten, dan snap ik ten volle dat je kiest voor een partij als GL (GroenLinks). Maar doe me een lol en houd dan minstens op jezelf nog langer democraat te noemen. Een echte democraat zal het hoe dan ook buitensluiten van de PVV uit principe afwijzen.

Wanneer buitensluiten mag en wanneer niet

Een veelgehoorde redenering om buiten te sluiten is dat de PVV zelf niet democratisch is omdat er maar één lid is. Dat is echter een drogredenering. Alsof in een democratie iedere politieke partij ook intern een ledendemocratie moet zijn, wat gewoon onwaar is. Het gaat er in een democratie om dat de burgers vrij zijn landelijk, provinciaal en gemeentelijk te kiezen. Iedereen is vrij om de PVV niet te kiezen; Wilders erkent dat recht honderduit en daarom is hij wèl een democraat. Zo simpel is het. Buitensluiten vanwege dit argument is gewoon onterecht.

Een andere redenering om buiten te sluiten is dat de PVV antidemocratisch is omdat het de vrijheid van godsdienst wil afschaffen. Ook dit is een drogredenering. De PVV herkent het misbruik dat de islam maakt van de in onze wet vastgelegde vrijheid van godsdienst en wil aan dat misbruik wat doen. Wie dat uitlegt als zou de PVV de vrijheid van godsdienst willen afschaffen, is kwaadwillend doof voor de vaak genoeg gegeven toelichting.

Een derde redenering om buiten te sluiten is dat de PVV minderheden wil buitensluiten. Wederom een drogredenering. De PVV wil de invloed van de islam beteugelen omdat deze ideologie kwaadaardig wordt bevonden. Daarvoor heeft het zekere oplossingen in gedachten die fors zijn, maar wie goed luistert en leest kan in die voorstellen geen oplossingen vinden die tegen de democratie ingaan. Bovendien zal elke voorgestelde oplossing de goedkeuring van het parlement behoeven. Verder mag men verwachten dat er in formatie-onderhandelingen compromissen worden gesloten.

Een vierde redenering is dat Wilders een Hitler in spé is en dat een beetje democratische partij geen samenwerking moet willen met een intolerante, op de alleen-heerschappij beluste dictator in spé. Wie Wilders nog steeds, na al deze jaren, als een Hitler in spé beziet, is bevangen door een type achterdocht dat een heldere kijk op de werkelijkheid onmogelijk maakt.

Buitensluiten mag, in principe. Maar het soort buitensluiten dat nog steeds gaande is, mag niet, uit principe. De PVV verdient het ten volle te worden opgenomen in het rijtje politieke partijen dat zich houdt aan de democratische spelregels. Op zijn minst moeten de partijen bereid zijn bij de onderhandelingen ook te praten met de PVV. Al bij voorbaat daartoe niet bereid zijn, zegt veel over hun belabberde begrip van de democratische spelregels. Weet wat je stemt. Ook een stem op GL betekent dat je je ongevoelig betoont voor deze kritiek.

Stem op GL en je stemt vòòr buitensluiten. Woorden over ‘verbinden’ zijn daarna nog slechts loze woorden.

Over de verschillen tussen GroenLinks en de PVV

2-10-14-the-elephant-in-the-room2

De olifant in de kamer die de aanwezigen niet zien. Is het de islam of is het de CO2-problematiek.

Voor het gros van de PVV-stemmers én GroenLinks-stemmers is kiezen tussen beide een no-brainer. Er is in Nederland echt een kloof tussen groepen mensen en die kloof is nòg groter tussen deze twee groepen. Ik ga hier proberen de kernverschillen in kaart te brengen en van wat commentaar te voorzien. In mijn directe omgeving is Groenlinks (GL) altijd al populair geweest. Zelf heb ik er ook op gestemd, al is dat alweer zo’n 20-25 jaar geleden. (Daarvòòr stemde ik PSP, daarna tot 2002 PvdA.) De manier van denken van de typische GroenLinkser is mij dus niet onbekend. Sterker, dat uitgerekend ook mijn kinderen (rond de dertig) nu openlijk voor GL aan het flyeren zijn geslagen, zal een rechtstreeks gevolg zijn van wat wij hen bijbrachten in hun kinderjaren. Maar terwijl ik steeds verder verwijderd raakte van de wijze van redeneren van GL’ers, is dat niet of nauwelijks gebeurd in mijn omgeving én niet bij mijn kinderen, ondanks de nodige debatten in de huiselijke sfeer.

Zijn mijn argumenten niet goed genoeg gebleken of slaagde ik er niet in de juiste uitleg te kiezen? Lag het aan de toon en het alarmisme dat ik uitstraalde? Was ik te laat met mijn eigen bekering omdat zij ondertussen al te zeer door ons waren losgelaten in de maatschappij waar zij zich onderdompelden in zekere bubbels?

Helaas zijn een aantal van deze vermoedens wel een beetje waar. De toon beviel hen geregeld niet, het alarmisme werd maar absurd gevonden, ze waren ondertussen al ondergedompeld in linkse universitaire kringen, ze bereisden reeds de hele wereld, wat hen vast het gevoel gaf wereldburger te zijn. Maar het belangrijkste was en is wellicht dat zij het milieu, waaronder de opwarming ten gevolge van de door de mens veroorzaakte extra CO2 uitstoot, het belangrijkste probleem van deze tijden beschouwen; een zorg die ik deel, al staat het bij mij niet helemaal bovenaan de prioriteitenlijst.

Nu is het niet zo dat alle andere partijen niet aan het milieu denken. Hun maatregelen gaan wel minder ver dan die van GL. Dat doen die partijen natuurlijk niet zonder reden. Veelal is de reden dat milieumaatregelen veel geld kosten en men het geld dat er is ook aan andere doelen wil besteden, doelen die bij GL dan weer minder belangrijk worden bevonden.

GL is vast en zeker de partij met de meeste deskundigen aangaande het milieu. Wie het milieu het belangrijkste probleem vindt, is wellicht bij die partij het beste af, althans als het om de principes gaat. Wie het milieu wel belangrijk vindt, maar meer de in-principe houding voorstaat dan de uit-principe houding, zal zich bij GL toch niet thuis voelen, vanwege de nodige “absurde” voorstellen. Voorstellen die naar het idee van menig burger te gek voor woorden zijn. Denk aan het willen weren van dieselauto’s uit binnensteden en het willen verlagen van maximumsnelheden naar 30 binnen de bebouwde kom, 80 op rondwegen en 120 slechts hier en daar op de snelweg. Allemaal maatregelen die het gevolg zijn van hun bezorgdheid om het milieu. Maar de meeste, op zich welwillende, burgers gaan dit soort voorstellen echt te ver. Afijn, misschien denkt Jesse Klaver dat er toch wat wisselgeld in het programma moet zitten, dus dat je niet te laag moet inzetten zodat je in polderend Nederland sterker staat in de onderhandelingen. Waarbij ik dan denk: Door met zulke eisen de verkiezingen in te gaan, kom je nooit boven de paar procent uit. En je wordt ook nog eens uitgelachen door een deel van de bevolking. Dat ze worden uitgelachen dringt trouwens niet of nauwelijks door tot binnen de GL-bubbel, is mijn ervaring. Zo ze weleens van uitlachen vernemen, denken ze al snel dat ze worden uitgelachen door domkoppen om wiens mening je zo wie zo al niet moet geven. Een flinke denkfout binnen deze linkse bubbel, is mij het afgelopen decennium gebleken, want die uitlachers bleken helemaal niet zo dom te zijn.

twijfel je nog

GL heeft een stemwijzer op zijn website met een opmerkelijke tekst. Opmerkelijk, want bij GL gaat men er blijkens die tekst van uit dat de twijfelaar slechts twijfelt tussen de genoemde 5 partijen. Blijkbaar is wat GL betreft de kloof voornamelijk die tussen links en rechts.

Goed, hoe zit het met de verschillen tussen de PVV’er en GL’er? Want daarop zou ik gaan letten. Op de GL-website staat een alfabetische lijst met onderwerpen waarover GL  een standpunt heeft. Diverse teksten daarvan kunnen een licht werpen op de verschillen, maar frappant genoeg ontbreken er een paar die bij de PVV prominent op de voorgrond staan. Dan noem ik: islam, Marokkanen, multiculturele samenleving, migratie, nationalisme/patriotisme/vaderlandsliefde, Brussel/EU/Brexit/Nexit. Maar goed, er staan genoeg op waarbinnen er over die zaken toch iets gezegd wordt.

Het milieu

GL:De prijzen voor energie stijgen, fossiele brandstoffen raken op en het klimaat verandert. Daarom wil GroenLinks energiebesparing stimuleren door te investeren in isolatie van gebouwen, schonere productie en energiezuiniger vervoer. Dit levert werk op voor duizenden mensen, met name in de bouw.

Ook wat mij betreft is het milieu prioriteit, al is het niet de hoogste in mijn lijstje. En ook zeg ik er niet mee dat voor mij 99 procent bewezen is dat uitgerekend de mens verantwoordelijk is voor de toenemende CO2 en de schijnbaar daarmee gepaard gaande opwarming van de aarde. GL maakt met name van dat laatste een speerpunt in de milieuzorg; het is wellicht hun prioriteit nummer één. Zij benoemen dat als ‘het halen van de klimaatdoelstellingen van Parijs’ en, dichter bij huis en concreet, ‘het sluiten van de kolencentrales binnen vier jaar’, dus in de komende regeerperiode.

GL: “GroenLinks wil dat Europa harde eisen stelt aan energiebesparing: in 2030 moeten we veertig procent energie besparen. … GroenLinks wil dat binnen twee jaar alle nieuwbouw in heel Europa minstens energieneutraal is.

Ook uit alle andere artikelen over het milieu blijkt dat GL optimistisch gestemd is over Europese en zelfs mondiale aanpak. GL’ers lijken te veronderstellen dat de milieuproblematiek overal ter wereld idem wordt ervaren en dat alle landen bereid zijn er alles aan te doen. Deze perceptie van de wereld zal zeker meespelen in andere standpunten die medewerking van andere landen vereisen. Door alle artikelen heen bladerend valt het op dat er amper besef lijkt te leven van grote culturele verschillen en manieren van denken die een enorme impact hebben op normen en waarden en zienswijzen. Ik durf de stelling aan dat de gemiddelde GL’er denkt dat het gros van de gewone mensen op de wereld ongeveer hetzelfde logisch en onlogisch vindt, tot ongeveer dezelfde conclusies komt na het tot zich nemen van de correcte feiten over het milieu en de belangen van de rest van de wereld net zo hoog acht als het belang van het eigen land. Dat er nog steeds niet mondiale afspraken van voldoende impact gemaakt zijn, wordt vooral geweten aan de politici van de nodige landen en aan het kapitalisme van multinationals. Wat mij betreft mag hier worden gesproken over een ernstige mate van naïviteit, of anders onwelwillendheid om even door te denken.

Andere partijen lijken me wat dat betreft realistischer, maar het zou kunnen dat zo’n ongebreideld geloof (ja, geloof) iets van een selffulfilling prophecy in zich draagt. Veel kans daarop is er niet, meen ik, want de wereld lijkt me tegenwoordig alleen maar meer verdeeld, zeker vergeleken met de laatste decennia van de twintigste eeuw. Ofwel, wil je die profetie doen uitkomen, dan zal er eerst moeten worden gewerkt aan wat de volkeren momenteel verdeelt. En daar ligt nu juist mijn prioriteit.

Multiculturele samenleving

GL: “Als we met elkaar als samenleving verder willen komen, moeten we ons inleven in de problemen, gevoelens en opvattingen van de ander. Hoe verschillend mensen ook zijn, we zijn allemaal begaan met de toekomst van onze kinderen. De moslimmoeder uit Rotterdam, niet minder dan de bouwvakkervader uit Venlo, de onderwijzer op een basisschool in Roosendaal, niet minder dan de hoogleraar aan de universiteit.

Inleven, ik heb het boek gelezen dat Jesse Klaver daarover schreef. Ik heb er zelfs twee blogs aan gewijd, hier en hier. Daarin bekritiseer ik JK (Jesse Klaver) dat hij zelf te weinig empathie toont voor de gevoelens en opvattingen van de gemiddelde PVV-stemmer. Over ieders begaan zijn met de toekomst van zijn kinderen: Hoe weet GL zo zeker dat alle mensen “hoe verschillend ook” net zo begaan zijn? Mijn indruk is een geheel andere. Zelfs binnen de autochtone bevolking zie ik al grote verschillen. Laat het zo zijn dat GL’ers zich grote zorgen maken over de toekomst vanwege het milieu, hun zorgen lijken totaal afwezig als we het hebben over de toekomst van de Nederlandse cultuur en haar erfgoed, en dan doel ik niet alleen op Zwarte Piet (waarover later meer). De zorgen daaromtrent blijken vooral aanwezig bij, juist, de PVV’ers. Ikzelf heb het geregeld gehad over zorgen om onze kinderen, kleinkinderen en weer hun kinderen. Het doemscenario dat mij zorgen baart – of nee, toegegeven, gewoon angst inboezemt – is dat Nederland islamiseert. Daarbij speelt mee dat ik de islam doodeng vind. Dat is geen vooroordeel. Sterker, het was juist vooroordeel toen ik nog het idee had dat de islam een religie is zoals de andere religies. Hoewel ik nooit een fan van religies in het algemeen ben geweest, was ik toch redelijk mild over religies. Voor de islam geldt echter dat mijn oordeel erover steeds negatiever werd naarmate ik er meer over te weten kwam. Blijkbaar kan vooroordeel ook een te rooskleurig beeld schetsen. Nu heb ik niet de illusie dat ieder ander mij gaat volgen in mijn negatieve oordeel over de islam en zelfs sluit ik niet uit dat mijn oordeel in de werkelijkheid toch net even teveel is doorgeschoten. Maar tegen GL’ers wil ik nog eens duidelijk zeggen: Jullie zijn òf ontzettend naïef of gewoon onwelwillend om kennis te nemen van ontzettend veel negatieve informatie over de islam.

Discriminatie

GL: “GroenLinks wil gelijke kansen voor iedereen. Het doet er niet toe of je wieg stond in Rotterdam of Rabat, of je gelovig bent of ongelovig, man of vrouw, homo of hetero, jong of oud. Discriminatie is verboden, maar komt in de praktijk nog vaak voor. GroenLinks wil discriminatie bestrijden. In Nederland, in de Europese Unie en daar buiten.

Dat zijn natuurlijk mooie woorden, maar het zijn ook clichés die me duidelijk maken dat de werkelijkheid niet helemaal begrepen wordt. Voor de gemiddelde GL’er is het echter te moeilijk om te zien waarom het zulke clichés zijn. Er wordt door GL’ers druk met de wijsvinger gewezen naar andere landen die discrimineren. Maar Nederland en Europa worden beschouwd als gebieden waar discriminatie misschien wel nòg erger is dan elders, want ondanks dat de discriminatie in onze streken relatief veel minder is, zouden juist wij beter moeten weten en discriminatie helemaal en totaal moeten uitbannen. Nu ben ook ik een pleitbezorger van de rechten van de mens, waaronder het recht op gelijke behandeling. Maar ik ben ondertussen ook de mening toegedaan dat de rechten van de mens zoals vastgelegd in de UVRM, het EVRM en ook onze grondwet herzien moeten worden. Er zitten wel degelijk weeffouten in. Voor GL’ers is het herzien onbespreekbaar; er wordt echt heilig in de juistheid en compleetheid van die verklaringen geloofd. Serieuze discussie erover wordt in die kring nooit gevoerd. Ja, ze worden wel continu aangehaald om aan te tonen dat hier of daar zwaar gediscrimineerd wordt, maar er wordt geen enkel vraagteken bij gezet. Mijn grootste bezwaren zijn 1) dat sommige rechten geen recht doen aan onze natuur en 2) dat rechten worden misbruikt om kritiek te criminaliseren. Laat ik mij wat dat laatste betreft beperken tot de Nederlandse grondwet.

Martien Pennings vatte het alsvolgt samen: “Er zit een essentiële weeffout in zowel de universele verklaring van de Rechten van de Mens alsook in de Amerikaanse Constitutie alsook in Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet: namelijk het gelijkstellen van aangeboren eigenschappen (ras, geslacht) met een identiteit waarvoor het individu zelf kiest (geloof, politieke overtuiging). Het is ook vanwege die weeffout dat Pim Fortuyn Artikel 1 van de Grondwet wilde schrappen: ideologiekritiek op de islam kon met behulp van artikel 1 worden gecriminaliseerd. En dat is dus precies wat er in toenemende mate gebeurt, via dat idiote begrip islamofobie.

Wat het eerste betreft, dat de UVRM en het EVRM niet altijd recht doen aan onze natuur, ben ik tegenwoordig de mening toegedaan dat onze natuur er niet helemaal door onderdrukt mag worden. De rechten zijn uiteindelijk toch een rationeel verzinsel dat (heimelijk?) bedoeld was om ons allen verder te beschaven. Ik ben voorstander van beschaven, maar tegenstander van het geheel wegdrukken van onze natuur. Naar de praktijk vertaald betekent dit dat ik er begrip voor heb als groepen méér solidariteit voelen voor de eigen groep dan voor veraf staande groepen. Zoals de Balinezen hun erfgoed verdedigen tegen opkoop door rijke Amerikanen, zo hebben de Nederlanders het volste recht om Nederland, inclusief zijn erfgoed, voor zichzelf te willen houden. Zwarte Piet is cultureel erfgoed en zou als zodanig zelfs bij wet beschermd moeten worden, gezien alle bemoeizucht die de afgelopen jaren, keer op keer, de kop opstak. Ook breng ik begrip op voor kleine bedrijfjes die in hun personeelsbeleid liever wèl willen letten op bijvoorbeeld etniciteit. Dat is nu bij wet in principe verboden, ook als je goed kan beargumenteren waarom je als eigenaar groot belang hecht aan een zekere samenstelling van je teams. Als de ambtenaar die argumentatie van je niet ziet zitten, krijg je een boete. GL’ers vinden beboeten logisch en terecht. Dat kan, maar erger is dat erover discussiëren vrijwel onmogelijk is. Zulke discussies worden namelijk al snel afgekapt en de opponent zal worden belachelijk gemaakt en weggezet als racist.

Conclusies

Hierboven heb ik belangrijke kenmerken van GL’ers besproken waarmee ze zich duidelijk onderscheiden van PVV’ers. Erop terugziend denk ik dat het uiteindelijk toch wordt bepaald door de grootste zorg die deze mensen hebben, de zorg om het milieu op wereldschaal. Oplossingen vereisen de medewerking van alle landen op de hele wereld en daar hoort een soort van heilig geloof in de welwillendheid van alle gewone medemensen bij. Zonder zo’n vergaand geloof in de gewone medemens wordt de GL’er diep ongelukkig, zo vrees ik. Er zit voor hen niets anders op dan een constructie van standpunten te bouwen dat in elk geval dat geloof in de goedheid en bereidheid van alle andere gewone mensen in stand houdt. De PVV’er voelt die noodzaak niet en hoeft daarom ook niet daarmee rekening te houden bij het bouwen van de constructie van standpunten. Hun diepste zorg is een andere en hun waarneming van met name de islamitische medemens en de Europese politicus is ronduit pessimistisch; zelf noemen ze het realistisch. Joost Niemoller doopte zichzelf daarom tot Nieuw Realist.

Harde Woorden is de thuisbasis van het Sociaal Humanisme. In het gelijknamige boek, dat vorig jaar verscheen, vind je een uitgebreide analyse van de boven aangeroerde onderwerpen en vele andere onderwerpen. De ondertitel van het boek is “En dan?”. We kunnen wel alleen een analyse geven, maar er was ook behoefte om met oplossingen en een manier van aanpak te komen. Ik besef dat het gedachtegoed van het boek veraf staat van dat van de gemiddelde GL’er. Toch zou ook die het moeten lezen, al was het maar om de eigen ideeën eens een keer kritisch te toetsen.

Wat mijn kinderen betreft, hun recente mededeling dat ze nu voor GL zijn gaan flyeren hakt er bij mij natuurlijk best in. Ze zullen zo goed als zeker de komende jaren politiek actiever en actiever worden; aardje naar hun vaartje immers. Ik kan alleen maar hopen dat zij toch iets met bovenstaande kritieken zullen gaan doen en bij zullen kunnen dragen aan een nieuw geluid binnen GL.

PS. Toevallig was er vandaag een bericht in het nieuws dat zowaar wijst op een overeenkomst tussen GL en de PVV.

Uiteraard kan een PVV’er een goed schoolhoofd zijn

Stemming schoolhoofdIn de Volkskrant van woensdag 31 augustus stond een reactie van ene Onno Bosma op het interview met Jan Gouw van eerder deze week. Daarop heb ik gereageerd en die mail werd vanochtend gepubliceerd in de brievenrubriek. Weliswaar in gewijzigde vorm, maar dat was omdat het origineel naar de mening van de redactie te lang was. De essentie was door de inkorting niet aangetast. Hieronder staat het origineel.

Er is trouwens ook een discussieruimte door de Volkskrant ingericht waar zelfs gestemd kan worden, merk ik zojuist. Klik hier om daarnaartoe te gaan! Er zijn daar om 15:30 uur al 18 reacties en 1200 stemmers.

Dan nu het, op één puntje verduidelijkte, origineel:


Onno Bosma deelt de woede van Gouw, maar is van mening dat een PVV-stemmer inderdaad geen schoolhoofd kan zijn. Idee daarachter is dat iemand die redeneert als een PVV’er niet kan functioneren zoals van een schoolhoofd wordt verwacht. Daarmee verwoordt hij vast heel goed hoe er wordt geredeneerd door bestuursleden en personeelsfunctionarissen van scholen. Die zullen ook vast idem oordelen over het hele lerarencorps of eigenlijk over de hele school. Hooguit de schoonmaker zal buiten dit informele en verholen beroepsverbod vallen, vermoed ik. Dat dit leidt tot een eenzijdige afspiegeling van de maatschappij vinden zij geen probleem, integendeel. Hetzelfde mechanisme vinden we vast en zeker binnen allerlei andere instituties, waarvan de rechterlijke macht het meest in het oog springt. In die sector moet men er niet aan denken dat een PVV-stemmer als rechter fungeert. Nee, daar is het ideaalplaatje eigenlijk de mens die denkt als een D66’er.

Een en ander is gebaseerd op de angst dat de, hoger-opgeleide, PVV-stemmer een racist is en ook nog eens een eigengereid figuur die niet in staat is pragmatisch om te gaan met de eigen idealen bij het volgen van de huidige wet. Eenzelfde soort angst is er blijkbaar niet jegens een SP-stemmer. Die zou immers het liefst morgen nog de socialistische heilstaat willen uitroepen, althans als je zo iemand vanuit vooroordeel, en karikaturaal, beschrijft. Zodoende kan een SP-stemmer wellicht nog net, al is men eigenlijk op zoek naar de mensen met dat D66-profiel, want die sluiten het beste aan bij hoe onze staat reeds is ingericht, is de impliciete gedachte. Dit alles leidt tot inteelt en dus tot versterking van het heersende profiel. Dat is geen beste zaak in een tijd die ontelbare signalen vertoont die door deze heersende klasse maar amper worden aangevoeld. Degenen die deze signalen wel sterk aanvoelen dringen niet door tot die heersende klasse en ergeren zich aan dat machtsconglomeraat. Die ergernis is wat mij betreft volkomen terecht. Ook beschouw ik die angst voor het PVV-denken als onterecht. Kritiek op de Islam is geen racisme, al wordt dat willens en wetens, en kwaadaardig, als zodanig uitgelegd. Dat ze uit eigengereidheid niet in staat zijn tot pragmatisch omgaan met de wet, durf ik ook te weerspreken. Geen PVV’er zou als schoolhoofd de moslimkinderen van school jagen. Wel zou elke maatregel worden tegengehouden of teruggeschroefd die wordt beschouwd als toegeven aan de eisen van de moslimouders. En hij/zij zou het lerarencorps steunen met maatregelen (uiteraard binnen de wet) als deze islamgerelateerde omgangsproblemen signaleert. In de huidige praktijk krijgt dat corps veelal de kous op de kop en moet het maar zien hoe het met die, ernstige, problemen omgaat. Dan moeten er dingen worden getolereerd die men bij eigen kinderen nooit zou tolereren.

Nogmaals, de persontmoeting met Wilders op 22 maart 2014 na zijn minder-uitspraak

Het kostte me enige moeite de ‘persontmoeting’ met Wilders kort na de minder-uitspraak terug te vinden, maar hier is ‘ie dan toch. Iedereen die denkt zeker te weten dat Wilders destijds zwaar over de schreef is gegaan raad ik aan om er nog eens integraal – dus in zijn geheel – naar te kijken en goed te luisteren. Lijkt me op deze dag – de dag nadat het OM besloot om Wilders daadwerkelijk te gaan vervolgen – een nuttige tijdsbesteding. Immers, wie wil nou zijn eigen be- of veroordeling van Wilders slechts baseren op de eigen onderbuik? Niemand toch? Dus, neem de feiten tot je. Kijk en luister!

Interview met gewoon verstandige Wilders

Zonet het interview met Wilders bekeken. Ik heb hem op geen enkel fout of ophitsend of provocatief woord kunnen betrappen. Het was alleen maar verstandige praat. Wie daar diametraal anders over denkt heeft op zijn best een fundamenteel andere mening, maar waarschijnlijker vooral blijvende last van vooroordeel en zelfingenomenheid. En daar laat ik het vandaag bij.

Hier het interview.

Van PSP naar Groenlinks naar PvdA naar …

In mijn jeugd stemde ik PSP. Later werd dat Groenlinks, simpelweg omdat de PSP daarin opging. Mijn opschuiven in het politieke spectrum begon pas begin jaren negentig toen ik voor het eerst op de PvdA stemde. Wat hield die opschuiving in? Zag ik het destijds verkeerd en zie ik pas tegenwoordig het licht? Zo simpel is het niet, zo denk ik nu. Nu denk ik dat het alles te maken heeft met iemands focus. Bij Groenlinks ligt de focus op de bedreigingen van het milieu, bij mij ligt de focus tegenwoordig op de bedreiging door de Islam. Die focus maakt van iemand een specialist. Dus ja, bij Groenlinks tref je dè milieuspecialisten aan en bovendien slaan die alarm over het milieu. Ik zal niet beweren dat ik destijds zo’n specialist was, maar wel las ik al het nieuws en de boeken erover. Verder kwam ik uit een rood nest waar socialisme de moreel juiste keuze was en liberalisme een synoniem van kapitalisme werd genoemd. In dat milieu werd ook kwaad gesproken over dictatuur en de democratie omarmd. Binnen het socialisme was het dus overduidelijk Lees verder

Kijk, dàt is nou rechtsextremisme!

Lesstof voor allen die Wilders en zijn PVV hardnekkig extreemrechts blijven noemen: In Italië zijn vandaag 14 leden van een écht rechtsextremistische beweging opgerold, de Ordine Nuovo, vertaald Nieuwe Orde, wat ook een benaming was die door de Nazi’s in Nazi-Duitsland gebruikt werd.

Deze groepering had het vergevorderde plan om een fiks aantal politici op één dag te vermoorden en tegelijkertijd een belastingkantoor op te blazen. Er werd een grote hoeveelheid wapens bij hen gevonden. Rechtsextremisme ten top dus. Waarbij ik er maar even vanuit ga dat de groep niet zozeer links georiënteerd is; de NOS had het op de radio over rechtsextremisme, op de website houdt dezelfde NOS het op neofascisme.

Mensen, laten we alsjeblieft de term ‘extremisme’ voorbehouden aan alle varianten waar naar geweld en intimidatie wordt gegrepen of waar dat wordt goedgepraat en aangemoedigd. Anders gesteld, laat de term achterwege als een beweging zich sterk distantieert van geweld en intimidatie, ongeacht wat zo’n beweging verder beweert.

Misschien voel je bij het aanhoren van Wilders een associatie opkomen met woorden die je ook ooit ongeveer zo hebt horen uitspreken door echte extremisten als Hitler. Maar is dat voldoende reden om toe te geven aan je onderbuik? Ja, onderbuik, want meer is het niet bij je. Het element van geweld moet echt onderdeel zijn van de diagnose. Dat heb je geleerd op school. Maar misschien heb je toen niet zo goed opgelet?

Dus mensen, houd op Wilders weg te zetten als extremist zolang je hem of zijn partijgenoten niet militaristisch ziet marcheren door de straten of aanslagen ziet plegen – zoals die Italianen van plan waren – of dat allemaal hoort goedpraten en aanmoedigen. Houd je onderbuik in bedwang!